Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 1962 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Trại A Dục: Lửa trại

Trại A Dục: Lửa trại

I. NGUỒN GỐC : Ngàn xưa, loài người đang ở trong tình trạng bán khai, sống từng bộ lạc, khi mới tìm ra ngọn lửa, sung suớng vô cùng Họ đốt lên để lưu giữ, vừa ngăn ngừa thú dữ và để cảnh núi rừng bớt rùng rợn khi về đêm. Đến khi con người […]

Trại A Dục: Trò chơi trong Gia Đình Phật Tử

Trại A Dục: Trò chơi trong Gia Đình Phật Tử

Trong bài “ Ứng dụng Phật Pháp vào sinh hoạt Gia Đình Phật Tử ”, chúng ta đã thấy rõ : Trò chơi là phương tiện để thể hiện chủng tử, thễ hiện cá tính của mỗi Đoàn sinh. Chúng ta sẽ thấy, trò chơi là một phương tiẹn để huân tập những chủng tử tốt […]

Trại A Dục: Văn nghệ trong Gia Đình Phật Tử

Trại A Dục: Văn nghệ trong Gia Đình Phật Tử

I. ĐỊNH NGHĨA : Văn nghệ là văn chương và nghệ thuật, chỉ một số hình thức sinh hoạt tinh thần của con người. Những sinh hoạt tinh thần nầy có mục đích phô diễn tình cảm hay trình bày một tư tưởng dưới các hình thức như văn tự, âm thanh, đường nét, ngôn […]

Trại A Dục: Báo Đoàn

Trại A Dục: Báo Đoàn

Trước khi nói đến Báo Đoàn. Chúng ta cần phải nắm được mục đích báo chí trong Gia Đình Phật Tử. I. MỤC ĐÍCH BÁO CHÍ TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ : Báo chí trong Gia Đình Phật Tử có mục đích phản ảnh trung thực đời sống tập thể, vừa là phuơng tiện giáo […]

Trại A Dục: Thi vượt bậc

Trại A Dục: Thi vượt bậc

I. MỤC ĐÍCH : Thi vượt bậc có mục đích : –    Kiểm tra lại kiến thức mà các em đã được các anh chị trưởng truyền thụ, về gíáo lý cũng như về hoạt động thanh niên. –    Có kiểm tra lại kiến thức của các em mới biết chắc trình độ […]

Tinh thần huấn luyện Trại Huyền Trang

Tinh thần huấn luyện Trại Huyền Trang

Trải qua 2 trại huấn luyện trước là Lộc Uyển và A Dục có tính cách đào luyện kiến thức nội điển căn bản, thông suốt đường lối giáo dục của tổ chức, nâng cao kiến thức phổ thông, trao truyền khả năng chuyên môn xuyên qua 5 bộ môn hầu có thể hoàn thành bổn phận của một Trưởng cầm Đoàn mà Ban Huynh Trưởng đã giao phó…

Nghi thức tụng niệm lễ Thành Đạo

Nghi thức tụng niệm lễ Thành Đạo

Nay chính là ngày đức Thích Tôn thành đạo, đem pháp mầu hóa thế gian. Chúng con một dạ vui mừng, cúng dường kỷ niệm. Kính dâng một nén tâm hương, ba nghiệp tinh cần, cúi đầu đảnh lễ. Nguyện y lời Phật dạy, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, quyết theo Phật pháp làm lành, báo đền công ơn hóa độ…

Kinh Vu Lan Bồn (Song ngữ Việt – Anh)

Kinh Vu Lan Bồn (Song ngữ Việt – Anh)

Phật nói Kinh Vu Lan Bồn
Ta từng nghe lời tạc như vầy:
Một thuở nọ Thế Tôn an trụ
Xá-vệ thành Kỳ thụ viên trung,
Mục-liên mới đặng lục-thông,
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân…

Bài tựa Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Bài tựa  Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,

Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hửu,

Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng.

Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân…

Sám Thành Đạo

Sám Thành Đạo

Hào quang chiếu diệu,
Sáng tỏa mười phương,
Ngộ lý chơn thường,
Phá màn hôn ám.
Đệ tử lòng thành bái sám,
Trước điện dâng hoa…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ