Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 1956 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Nghi thức tụng niệm lễ Thành Đạo

Nghi thức tụng niệm lễ Thành Đạo

Nay chính là ngày đức Thích Tôn thành đạo, đem pháp mầu hóa thế gian. Chúng con một dạ vui mừng, cúng dường kỷ niệm. Kính dâng một nén tâm hương, ba nghiệp tinh cần, cúi đầu đảnh lễ. Nguyện y lời Phật dạy, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, quyết theo Phật pháp làm lành, báo đền công ơn hóa độ…

Kinh Vu Lan Bồn (Song ngữ Việt – Anh)

Kinh Vu Lan Bồn (Song ngữ Việt – Anh)

Phật nói Kinh Vu Lan Bồn
Ta từng nghe lời tạc như vầy:
Một thuở nọ Thế Tôn an trụ
Xá-vệ thành Kỳ thụ viên trung,
Mục-liên mới đặng lục-thông,
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân…

Bài tựa Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Bài tựa  Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,

Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hửu,

Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng.

Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân…

Sám Thành Đạo

Sám Thành Đạo

Hào quang chiếu diệu,
Sáng tỏa mười phương,
Ngộ lý chơn thường,
Phá màn hôn ám.
Đệ tử lòng thành bái sám,
Trước điện dâng hoa…

Sám Xuất Gia (Video 6'28" + Văn tự)

Sám Xuất Gia (Video 6'28" + Văn tự)

Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa
Tánh đức từ bi hằng biểu lộ
Trải bao cuộc du hành mục đố
Xót sinh linh kiếp số trầm luân
Cảnh sanh, già, đau, chết, gian truân
Luống chịu khổ không ngừng gây khổ…

Sám Vu Lan (Video 4'21" + Văn tự)

Sám Vu Lan (Video 4'21" + Văn tự)

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Ngày rằm tháng bảy
Gặp hội Vu Lan
Phạm vũ huy hoàng
Đốt hương đảnh lễ…

Quốc kỳ & các thông tin về đất nước – con người các quốc gia trên thế giới

Quốc kỳ & các thông tin về đất nước – con người các quốc gia trên thế giới

Quốc kỳ cũng như các thông tin: Địa lý; Dân số; Kinh tế; Chính phủ; Quân đội; Vận tải; Truyền thông… cùng nhiều tham khảo khác của hầu hết các quốc gia trên thế giới đã thành lập tính đến thời điểm 2010 đều có các thông tin tại đây…

Sám Khánh Đản (Video 5'13" + Văn tự)

Sám Khánh Đản (Video 5'13" + Văn tự)

Bài sám tụng lễ Khánh Đản Bổn Sư.
– Video 5’13” do Tỳ-kheo Thích Quang Huệ thực hiện.
– Nguyên văn bài sám văn tự Việt ngữ.

Sám Phát Nguyện

Sám Phát Nguyện

…Xin hướng về núp bóng từ quang.
Lạy Phật tổ soi đường dẫn bước.
Bao tội khổ trong đường ác trược.
Vì tham, sân, si, mạn gây nên.
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyện.
Xin sám hối để lòng thanh thoát…

Chú Bát Nhã (Bát Nhã Tâm Kinh)

Chú Bát Nhã (Bát Nhã Tâm Kinh)

Quán tự tại Bồ tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ