Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 2168 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Bậc Trung Thiện: Sơ lược các tông phái Phật Giáo

Bậc Trung Thiện: Sơ lược các tông phái Phật Giáo

I. SỰ HÌNH THÀNH CÁC TÔNG PHÁI : Sau khi Phật nhập Niết Bàn một trăm ngày, có 500 vị Thượng Toạ trưởng lão ( Sthavias ) tổ chức cuộc kết tập lần đầu trong hang Saltapanni rừng nigradha cử Tôn giả Ma Ha Ca Diếp làm Thủ tọa, ngài A Nan trùng tuyên những […]

Bậc Trung Thiện: Tinh thần tùy duyên bất biến và không chấp thủ

Bậc Trung Thiện: Tinh thần tùy duyên bất biến và không chấp thủ

A. GIỚI THIỆU  : Tinh thần tùy duyên bất biến là một trong các tinh thần giáo dục của Phật Giáo, đó là tinh thần sử sự, hành động uyển chuyển, thích nghi với hoàn cảnh thời đại, nơi chốn và con người cụ thể (tùy duyên), với điều kiện sự uyển chuyển linh động […]

Bậc Trung Thiện: Chuyện thí thân nhường nước cứu chúng sanh

Bậc Trung Thiện: Chuyện thí thân nhường nước cứu chúng sanh

Thuở xưa có một vị vua tên là Trường Thọ, Ngài có Thái Tử tên Trường Sanh. Nhờ lòng từ bi độ lượng của Ngài mà dân chúng trở nên nhân từ, mùa màng tốt tươi. Đương thời, bên lân quốc có một Tiểu Vương tính nết tham lam, cai trị bạo ngược, nhân dân […]

Bậc Trung Thiện: Chuyện cứu người bị giặc cướp

Bậc Trung Thiện: Chuyện cứu người bị giặc cướp

I. LƯỢC TRUYỆN  Khi chưa Thành đạo, đức Thích Ca có một kiếp làm người lái buôn, tên là Đại Bi, đức hạnh hoàn toàn, tài trí hơn người.  Một hôm Đại Bi cùng 500 người khác đi thuyền ra biển tìm châu báu. Thuyền đang đi giữa biển thì gặp một bọn cướp đuổi […]

Bậc Trung Thiện: Sơ lược về Thiền (Làm quen với giáo dục Thiền)

Bậc Trung Thiện: Sơ lược về Thiền (Làm quen với giáo dục Thiền)

 Sơ lược về Thiền (Làm quen với giáo dục Thiền) I. GIỚI THIỆU : Thiền là gì ? Cửa Thiền là cửa chùa, thiền gia là nhà chùa… Như vậy là đã hiểu chữ thiền một cách đơn giản. Có thể nói : Sống đạo là sống Thiền, làm quen với cuộc sống của nhà chùa là […]

Bậc Chánh Thiện: Thập nhị nhân duyên

Bậc Chánh Thiện: Thập nhị nhân duyên

12 nhân duyên là một giáo lý vô cùng tinh tế và khó hiểu, bởi con người vốn đã quen với nếp tư duy hữu ngã từ vô thỉ. Muốn có một nhận thức đúng về giáo lý này đòi hỏi phải có sự quán sát và tư duy thường xuyên về nó. Suy tư và thực tập giáo lý 12 nhân duyên theo pháp quán “ Hoàn diệt ”, chắc chắn sẽ từng bước mang đến cho chúng ta một cuộc sống độ lượng, vị tha, giải thoát và an lạc trong hiện tại…

Bậc Chánh Thiện: Giới – Định – Tuệ

Bậc Chánh Thiện: Giới – Định – Tuệ

A. DẪN NHẬP : Suốt 49 năm thuyết pháp độ sanh, bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng lúc nào đức Phật cũng dành nhiều thời gian để chỉ bày cho chúng đệ tử kỹ càng về ba môn học gọi là Giới-Định-Tuệ, xem như là con đường độc đạo, một đáp án thỏa đáng […]

Bậc Chánh Thiện: Lý nghiệp báo

Bậc Chánh Thiện: Lý nghiệp báo

A. DẪN NHẬP :  Đức Phật đã dạy : “ Con người là chủ nhân của Nghiệp, là kẻ thừa tự của Nghiệp. Nghiệp là thai tịnh mà từ đó con người được sinh ra, Nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa ” (Kinh Trung bộ). Như vậy sự hiện hữu của con người cũng chính […]

Bậc Chánh Thiện: Niết Bàn

Bậc Chánh Thiện: Niết Bàn

I. DẪN NHẬP : Đức Thế Tôn thị hiện ở đời chỉ với mục đích duy nhất là giúp chúng sanh thoát khổ, mà con đường thoát khổ của Ngài đã chỉ rõ trong 84.000 pháp môn qua giáo lý mà Ngài đã để lại sau 49 năm thuyết pháp độ sanh cũng chỉ với […]

Bậc Chánh Thiện: Tam giới

Bậc Chánh Thiện: Tam giới

A. DẪN NHẬP : Nhân sinh quan – Vũ trụ Phật giáo là một môn học mà ngày nay các học giả cũng nhà khoa học trên thế giới rất quan tâm, bởi những gì mà khoa học kỹ thuật tiến tiến ngày nay tìm ra và thực nghiệm, đã được nói đến trong tam […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ