Tác giả QuangMai

QuangMai - người đã viết 2268 bài viết cho Thư Viện Gia Đình Phật Tử.

Sáng Lập Viên Thư Viện GĐPT

Gửi mail cho người viết | QuangMai's RSS

Những bài được viết bởi QuangMai

Tiểu sử Tổ Thật Hiền – Liên Tông Thập Nhất Tổ

Tiểu sử Tổ Thật Hiền – Liên Tông Thập Nhất Tổ

Nhằm ngày Phật Niết-bàn, Đại Sư họp nhiều hàng đạo tục sắm lễ cúng dường, rồi đốt ngón tay trước Phật, phát bốn mươi tám điều đại nguyện. Lúc ấy, cảm Xá-lợi phóng ánh sáng rực rỡ…

Tiểu sử Tổ Hành Sách – Liên Tông Thập Tổ

Tiểu sử Tổ Hành Sách – Liên Tông Thập Tổ

Ngài thế phát xuất gia với Nhược Am Hòa Thượng ở chùa Lý An, tu hành tinh tấn, không đặt lưng xuống chiếu. Trải năm độ nắng mưa, Ngài tỏ suốt nguồn chân, ngộ vào pháp tánh…

Tiểu sử Tổ Trí Húc – Liên Tông Cửu Tổ

Tiểu sử Tổ Trí Húc – Liên Tông Cửu Tổ

Thuở niên thiếu Ngài học Nho, từng viết sách bác Phật. Sau, nhân xem bộ Trúc Song Tùy Bút của Liên Trì Đại Sư, liền đốt quyển sách của mình viết. Năm 20 tuổi, Ngài đọc kinh Địa Tạng Bản Nguyện, phát ý xuất trần…

Tiểu sử Tổ Châu Hoằng – Liên Tông Bát Tổ

Tiểu sử Tổ Châu Hoằng – Liên Tông Bát Tổ

Đại Sư tuy đã tỏ thiền cơ, nhưng xét thấy căn lực người thời mạt pháp kém yếu, kẻ nói lý thì nhiều song ngộ lý thật rất ít. Vì muốn lợi mình và người, nên Ngài chủ trương Tịnh Độ, cực lực bác bỏ “cuồng Thiền”…

Tiểu sử Tổ Tỉnh Thường – Liên Tông Thất Tổ

Tiểu sử Tổ Tỉnh Thường – Liên Tông Thất Tổ

Năm Thiên Hy thứ tư, ngày 12 tháng Giêng, theo thường khóa, Đại Sư ngồi kiết già niệm Phật. Giây lát, bỗng nói to lên rằng: “Đức A-di-đà Thế Tôn đã đến.” Rồi ngồi yên mà hóa…

Tiểu sử Tổ Diên Thọ – Liên Tông Lục Tổ

Tiểu sử Tổ Diên Thọ – Liên Tông Lục Tổ

Đại Sư lập công khóa, mỗi ngày đêm hành trì một trăm lẻ tám điều và hai điều đặc biệt trong đó là tụng một bộ kinh Pháp Hoa; niệm mười muôn câu Phật hiệu. Ban đêm, Ngài qua gộp núi khác niệm Phật…

Tiểu sử Tổ Thiếu Khang – Liên Tông Ngũ Tổ

Tiểu sử Tổ Thiếu Khang – Liên Tông Ngũ Tổ

Từ buổi sơ sinh, Ngài im lặng không nói; năm bảy tuổi, nhân lễ trai hội, Ngài theo mẹ vào chùa lạy Phật. Bà chỉ tượng Phật hỏi đùa rằng: “Con có biết đó là ai chăng?” Ngài bỗng ứng tiếng đáp: “Đức Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn”…

Tiểu sử Tổ Pháp Chiếu – Liên Tông Tứ Tổ

Tiểu sử Tổ Pháp Chiếu – Liên Tông Tứ Tổ

Đại Sư tinh tấn tu hành, ngày đêm không trễ. Một đêm nọ, Ngài thấy vị Phạm Tăng khi trước là Phật-đà-ba-ly hiện đến bảo: Hoa sen công đức của ông nơi ao Thất Bảo ở cõi Cực Lạc đã thành tựu. Ba năm sau là đúng thời kỳ hoa nở…

Tiểu sử Tổ Thừa Viễn – Liên Tông Tam Tổ

Tiểu sử Tổ Thừa Viễn – Liên Tông Tam Tổ

Đại Sư cất thảo am dưới gộp đá phía Tây Nam non Hoành. Người đạo tâm hay biết, đem cúng cho thức ăn thì Ngài dùng, hôm nào không có thì ăn bùn đất, tuyệt không hề đi quyên xin…

Tiểu sử Tổ Thiện Đạo – Liên Tông Nhị Tổ

Tiểu sử Tổ Thiện Đạo – Liên Tông Nhị Tổ

Hơn ba mươi năm, Đại Sư vừa hóa đạo, vừa chuyên tu, chưa từng ngơi nghỉ. Hằng ngày, Ngài thường nghiêm trì giới hạnh không để sai phạm một mảy may. Khi được cúng dường thức ăn ngon quý, Ngài đem dâng cho đại chúng…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất