Ý nghĩa lễ truyền Vô Tận Đăng của GĐPT

Ý nghĩa lễ truyền Vô Tận Đăng của GĐPT

Pháp truyền Vô Tận Đăng xuất phát từ Kinh Duy Ma Cật sở thuyết thời Phương Đẳng phẩm Đệ tử (Thứ tư) đoạn nói về hành trạng của Bồ tát Trì Thế không kham nhẫn thọ nhận 12 ngàn ma nữ do Thiên ma Ba Tuần dâng tặng…