Browsing: Chính trị – Xã hội thế giới

Tài liệu tham khảo các lĩnh vực chính trị, xã hội, quân sự thế giới…

Chính trị - Xã hội thế giới
0

Mặc dù thuật ngữ “dân chủ” phổ biến khắp mọi nơi trên thế giới ngày nay, nhưng giải thích nó là gì thật chẳng dễ dàng. Ấn phẩm này cung cấp cho độc giả một bài tổng quan và sau đó chia các thành tố cụ thể của quản lý dân chủ thành những chủ đề riêng rẽ…