Tưởng niệm Đức Bổn Sư nhập Niết-bàn

Trang chủ » Kho tài liệu

Trại A Dục: Báo Đoàn

Trại A Dục: Báo Đoàn

Trước khi nói đến Báo Đoàn. Chúng ta cần phải nắm được mục đích báo chí trong Gia Đình Phật Tử. I. MỤC ĐÍCH BÁO CHÍ TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ : Báo chí trong Gia Đình Phật Tử có mục đích phản ảnh trung thực đời sống tập thể, vừa là phuơng tiện giáo […]

Trại A Dục: Thi vượt bậc

Trại A Dục: Thi vượt bậc

I. MỤC ĐÍCH : Thi vượt bậc có mục đích : –    Kiểm tra lại kiến thức mà các em đã được các anh chị trưởng truyền thụ, về gíáo lý cũng như về hoạt động thanh niên. –    Có kiểm tra lại kiến thức của các em mới biết chắc trình độ […]

Tinh thần huấn luyện Trại Huyền Trang

Tinh thần huấn luyện Trại Huyền Trang

Trải qua 2 trại huấn luyện trước là Lộc Uyển và A Dục có tính cách đào luyện kiến thức nội điển căn bản, thông suốt đường lối giáo dục của tổ chức, nâng cao kiến thức phổ thông, trao truyền khả năng chuyên môn xuyên qua 5 bộ môn hầu có thể hoàn thành bổn phận của một Trưởng cầm Đoàn mà Ban Huynh Trưởng đã giao phó…

Quốc kỳ & các thông tin về đất nước – con người các quốc gia trên thế giới

Quốc kỳ & các thông tin về đất nước – con người các quốc gia trên thế giới

Quốc kỳ cũng như các thông tin: Địa lý; Dân số; Kinh tế; Chính phủ; Quân đội; Vận tải; Truyền thông… cùng nhiều tham khảo khác của hầu hết các quốc gia trên thế giới đã thành lập tính đến thời điểm 2010 đều có các thông tin tại đây…

Nghi thức tụng niệm Gia Đình Phật Tử

Nghi thức tụng niệm Gia Đình Phật Tử

NGHI THỨC TỤNG NIỆM DÀNH CHO GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Hội Thảo Nghiên Huấn Gia Đình Phật Tử toàn quốc tu chính.
Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc Gia Đình Phật Tử Việt Nam quyết nghị.
Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành.

.

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ