Trang chủ » Kho tài liệu » Sử liệu tổng hợp

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Tâm Linh PHAN VĂN LÊ

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Tâm Linh PHAN VĂN LÊ

Ngoài hoạt động Gia Đình Phật Tử, những Phật sự kiến thiết các Niệm Phật Đường, tự viện, từ âm thầm “cải gia thành tự” đến công khai xây dựng; những lần đi hộ niệm, thăm viếng, ủy lạo để gầy dựng mầm Đạo, mầm Lam chẳng mấy khi anh vắng mặt…

Tiểu sử Thánh Tử Đạo Không Gian NGUYỄN THỊ VÂN

Tiểu sử Thánh Tử Đạo Không Gian NGUYỄN THỊ VÂN

Can đảm hơn nữa, kiên hùng hơn nữa, khi Vân biết mình còn sống vì thiếu xăng, nên môi Vân mấp máy qua hơi thở đứt đoạn “Xin… quý… Ngài… cho… con… thêm xăng… để… con… thiêu… thân… cho tròn ý nguyện…”

Tiểu sử Tổ Thanh Ninh – Tâm Tịnh

Tiểu sử Tổ Thanh Ninh – Tâm Tịnh

Với tinh thần “vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ” của Tổ Sư Liễu Quán, Ngài cùng một số đồ đệ lặng lẽ ẩn mình chốn thảo am giữa rừng tùng trăng rọi, quyết một lần đột phá cánh cửa huyền môn…

Tiểu sử Tổ Ấn Quang – Liên Tông Thập Tam Tổ

Tiểu sử Tổ Ấn Quang – Liên Tông Thập Tam Tổ

Ngài học Nho. Lớn lên, lấy việc duy trì đạo Khổng làm trách nhiệm nên theo thuyết cúa Hàn Dũ, Âu Dương Tu, bài bác Phật Pháp. Sau khi bệnh mấy năm, tự xét biết lỗi lầm, liền cải hối tâm niệm trước…

Tiểu sử Tổ Tế Tỉnh – Liên Tông Thập Nhị Tổ

Tiểu sử Tổ Tế Tỉnh – Liên Tông Thập Nhị Tổ

Đại Sư vì pháp lợi sinh lòng không chán mỏi, tất cả đều dùng Tịnh Độ làm chỗ quy thú. Mỗi khi giảng đến ân cứu khổ ban vui của Như Lai, thường lệ rơi theo tiếng. Thính chúng ngồi nghe đều cảm động sa nước mắt…

Tiểu sử Tổ Thật Hiền – Liên Tông Thập Nhất Tổ

Tiểu sử Tổ Thật Hiền – Liên Tông Thập Nhất Tổ

Nhằm ngày Phật Niết-bàn, Đại Sư họp nhiều hàng đạo tục sắm lễ cúng dường, rồi đốt ngón tay trước Phật, phát bốn mươi tám điều đại nguyện. Lúc ấy, cảm Xá-lợi phóng ánh sáng rực rỡ…

Tiểu sử Tổ Hành Sách – Liên Tông Thập Tổ

Tiểu sử Tổ Hành Sách – Liên Tông Thập Tổ

Ngài thế phát xuất gia với Nhược Am Hòa Thượng ở chùa Lý An, tu hành tinh tấn, không đặt lưng xuống chiếu. Trải năm độ nắng mưa, Ngài tỏ suốt nguồn chân, ngộ vào pháp tánh…

Tiểu sử Tổ Trí Húc – Liên Tông Cửu Tổ

Tiểu sử Tổ Trí Húc – Liên Tông Cửu Tổ

Thuở niên thiếu Ngài học Nho, từng viết sách bác Phật. Sau, nhân xem bộ Trúc Song Tùy Bút của Liên Trì Đại Sư, liền đốt quyển sách của mình viết. Năm 20 tuổi, Ngài đọc kinh Địa Tạng Bản Nguyện, phát ý xuất trần…

Tiểu sử Tổ Châu Hoằng – Liên Tông Bát Tổ

Tiểu sử Tổ Châu Hoằng – Liên Tông Bát Tổ

Đại Sư tuy đã tỏ thiền cơ, nhưng xét thấy căn lực người thời mạt pháp kém yếu, kẻ nói lý thì nhiều song ngộ lý thật rất ít. Vì muốn lợi mình và người, nên Ngài chủ trương Tịnh Độ, cực lực bác bỏ “cuồng Thiền”…

Tiểu sử Tổ Tỉnh Thường – Liên Tông Thất Tổ

Tiểu sử Tổ Tỉnh Thường – Liên Tông Thất Tổ

Năm Thiên Hy thứ tư, ngày 12 tháng Giêng, theo thường khóa, Đại Sư ngồi kiết già niệm Phật. Giây lát, bỗng nói to lên rằng: “Đức A-di-đà Thế Tôn đã đến.” Rồi ngồi yên mà hóa…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất