Tiểu sử Tổ Đại Huệ – Tông Cảo (Đời thứ 50 – Thiền Tông Trung Hoa)

Tiểu sử Tổ Đại Huệ – Tông Cảo (Đời thứ 50 – Thiền Tông Trung Hoa)

Thiền Sư Đại Huệ – Tông Cảo họ Hề, người vùng Ninh Quốc, Tuyên Châu (Tuyên Thành), Trung Quốc. Năm mười ba tuổi, Ngài mới đi học theo Nho Giáo ở Phát Mông, học chưa được nửa tháng liền bỏ đi xuất gia ở viện Huệ Văn thuộc Đông Sơn…