Trang chủ » Kho tài liệu » Sử liệu tổng hợp

Dược Xoa Thập Nhị Thần Tướng

Dược Xoa Thập Nhị Thần Tướng

Bất luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa Phật Giáo, Hộ Thế Tứ Đại Thiên Vương, Thần Chúng Dược Xoa đều là những vị Hộ Pháp quan trọng trong Phật Giáo, các ngài có đầy đủ những thiện nguyện. Các Thần Tướng Dược Xoa có thệ nguyện rất sâu rộng để hộ trì Phật Pháp…

Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát

Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát

Khi đến chùa, từ ngoài cổng đi vào chúng ta nhìn bên phải thấy tượng một vị rất hiền hòa, dân gian gọi đó là Ông Thiện. Đó hình tượng của Ngài Vi Đà. Còn bên trái là tượng một vị rất dữ dằn, dân gian gọi đó là Ông Ác. Đó hình tượng Tiêu Diện Đại Sĩ…

Vì sao có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai?

Vì sao có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai?

Dược Sư Như Lai tiếng Phạn gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật hay Phật Dược Sư.

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Huệ Pháp

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Huệ Pháp

Một bậc Danh Tăng của Việt Nam với đức độ và công hạnh đã làm cho vua Cao Miên và Ai Lao quy ngưỡng kính phục. Điều đó góp phần gieo giống Bồ Đề khắp ba nước Đông Dương để Phật Giáo được hoằng dương rộng rãi…

Đọc lại bản tin ngắn về Lễ Nhập Tháp Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống

Đọc lại bản tin ngắn về Lễ Nhập Tháp Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống

Đức Đệ Tứ Tăng Thống G.H.P.G.V.N.T.N viên tịch đã hơn 6 năm rồi, vậy mà đọc lại bản tin ngắn về Lễ Nhập Tháp đăng trên haitrieuam.com ngày 11.7.2008 vẫn thấy xúc cảm ngập tràn. Có thể nói đây là bản tin trung thực nhất trong số những tin tức và bài viết khá nhiều sau Tang lễ…

Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát

Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát

Theo kinh Pháp Hoa, ngài là vị Bồ Tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía Đông cõi Ta Bà, nghe thế giới này thuyết kinh Pháp Hoa liền lãnh đạo 500 vị Đại Bồ Tát đến nghe pháp và phát tâm hộ trì chánh pháp của Đức Phật Thích Ca…

Đức Phật Di Lặc và vấn đề thọ ký

Đức Phật Di Lặc và vấn đề thọ ký

Tuy xuất gia nhưng ngài Di Lặc không chú tâm tu hành nên ngài sẽ thành Phật sau Đức Phật Thích Ca gần mười tiểu kiếp. Về sau nhờ Đức Phật Thích Ca dạy cho pháp tu Duy Thức nên ngài mới chứng được”Tam giới duy tâm, Vạn pháp duy thức” và được thọ ký đời sau sẽ thành Phật ở hội Long Hoa tại thế giới Ta Bà nầy. Hiện nay Bồ-tát Di Lặc đang tu ở cung trời Đầu Xuất, chuyên giảng môn Duy Thức Học.

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Tâm Trí NGUYỄN THÁI CƯỜNG

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Tâm Trí NGUYỄN THÁI CƯỜNG

Luận án tốt nghiệp luật khoa: “Phật Giáo & Dân Tộc Việt Nam mất gì khi phá sản tinh hoa Gia Đình Phật Tử Việt Nam?” của anh đã được nhiều tôn đức Tăng Ni và các anh chị Huynh Trưởng cao niên, Huynh Trưởng lãnh đạo trung ương và các tỉnh thị đồng thuận, khen ngợi và ủng hộ…

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Hạnh Minh HỒ TẤN ANH

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Hạnh Minh HỒ TẤN ANH

Anh đốt thân làm đuốc hy sinh ở tuổi 61. Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đã ban hành quyết định số 2007-HDTƯ/NV/QĐ truy thăng Huynh Trưởng Hạnh Minh – Hồ Tấn Anh lên hàng Huynh Trưởng cấp Tấn của tổ chức GĐPTVN…

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Viên Lạc PHẠM GIA BÌNH

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Viên Lạc PHẠM GIA BÌNH

Anh chọn ngôi đất dự định xây chùa của Hội Phật Giáo Connecticut nơi vùng Crystal Lake (hồ Thủy Tinh) để hoàn thành đại nguyện vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 4 năm 1993, hưởng dương 43 tuổi…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất