Trang chủ » Kho tài liệu » Sử liệu tổng hợp » Sử liệu Lịch Đại Tổ Sư

Tiểu sử Tổ Thanh Ninh – Tâm Tịnh

Tiểu sử Tổ Thanh Ninh – Tâm Tịnh

Với tinh thần “vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ” của Tổ Sư Liễu Quán, Ngài cùng một số đồ đệ lặng lẽ ẩn mình chốn thảo am giữa rừng tùng trăng rọi, quyết một lần đột phá cánh cửa huyền môn…

Tiểu sử Tổ Ấn Quang – Liên Tông Thập Tam Tổ

Tiểu sử Tổ Ấn Quang – Liên Tông Thập Tam Tổ

Ngài học Nho. Lớn lên, lấy việc duy trì đạo Khổng làm trách nhiệm nên theo thuyết cúa Hàn Dũ, Âu Dương Tu, bài bác Phật Pháp. Sau khi bệnh mấy năm, tự xét biết lỗi lầm, liền cải hối tâm niệm trước…

Tiểu sử Tổ Tế Tỉnh – Liên Tông Thập Nhị Tổ

Tiểu sử Tổ Tế Tỉnh – Liên Tông Thập Nhị Tổ

Đại Sư vì pháp lợi sinh lòng không chán mỏi, tất cả đều dùng Tịnh Độ làm chỗ quy thú. Mỗi khi giảng đến ân cứu khổ ban vui của Như Lai, thường lệ rơi theo tiếng. Thính chúng ngồi nghe đều cảm động sa nước mắt…

Tiểu sử Tổ Thật Hiền – Liên Tông Thập Nhất Tổ

Tiểu sử Tổ Thật Hiền – Liên Tông Thập Nhất Tổ

Nhằm ngày Phật Niết-bàn, Đại Sư họp nhiều hàng đạo tục sắm lễ cúng dường, rồi đốt ngón tay trước Phật, phát bốn mươi tám điều đại nguyện. Lúc ấy, cảm Xá-lợi phóng ánh sáng rực rỡ…

Tiểu sử Tổ Hành Sách – Liên Tông Thập Tổ

Tiểu sử Tổ Hành Sách – Liên Tông Thập Tổ

Ngài thế phát xuất gia với Nhược Am Hòa Thượng ở chùa Lý An, tu hành tinh tấn, không đặt lưng xuống chiếu. Trải năm độ nắng mưa, Ngài tỏ suốt nguồn chân, ngộ vào pháp tánh…

Tiểu sử Tổ Trí Húc – Liên Tông Cửu Tổ

Tiểu sử Tổ Trí Húc – Liên Tông Cửu Tổ

Thuở niên thiếu Ngài học Nho, từng viết sách bác Phật. Sau, nhân xem bộ Trúc Song Tùy Bút của Liên Trì Đại Sư, liền đốt quyển sách của mình viết. Năm 20 tuổi, Ngài đọc kinh Địa Tạng Bản Nguyện, phát ý xuất trần…

Tiểu sử Tổ Châu Hoằng – Liên Tông Bát Tổ

Tiểu sử Tổ Châu Hoằng – Liên Tông Bát Tổ

Đại Sư tuy đã tỏ thiền cơ, nhưng xét thấy căn lực người thời mạt pháp kém yếu, kẻ nói lý thì nhiều song ngộ lý thật rất ít. Vì muốn lợi mình và người, nên Ngài chủ trương Tịnh Độ, cực lực bác bỏ “cuồng Thiền”…

Tiểu sử Tổ Tỉnh Thường – Liên Tông Thất Tổ

Tiểu sử Tổ Tỉnh Thường – Liên Tông Thất Tổ

Năm Thiên Hy thứ tư, ngày 12 tháng Giêng, theo thường khóa, Đại Sư ngồi kiết già niệm Phật. Giây lát, bỗng nói to lên rằng: “Đức A-di-đà Thế Tôn đã đến.” Rồi ngồi yên mà hóa…

Tiểu sử Tổ Diên Thọ – Liên Tông Lục Tổ

Tiểu sử Tổ Diên Thọ – Liên Tông Lục Tổ

Đại Sư lập công khóa, mỗi ngày đêm hành trì một trăm lẻ tám điều và hai điều đặc biệt trong đó là tụng một bộ kinh Pháp Hoa; niệm mười muôn câu Phật hiệu. Ban đêm, Ngài qua gộp núi khác niệm Phật…

Tiểu sử Tổ Thiếu Khang – Liên Tông Ngũ Tổ

Tiểu sử Tổ Thiếu Khang – Liên Tông Ngũ Tổ

Từ buổi sơ sinh, Ngài im lặng không nói; năm bảy tuổi, nhân lễ trai hội, Ngài theo mẹ vào chùa lạy Phật. Bà chỉ tượng Phật hỏi đùa rằng: “Con có biết đó là ai chăng?” Ngài bỗng ứng tiếng đáp: “Đức Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn”…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất