Trang chủ » Kho tài liệu » Tài liệu GĐPT

Trại A Dục: Hàng Đội tự trị

Trại A Dục: Hàng Đội tự trị

I. ĐỘI – CHÚNG LÀ GÌ ? Đội hay Chúng là đơn vị căn bản của Đoàn Thiếu hay Thanh (Đội : Thiếu Nam và Nam Phật tử; Chúng : Thiếu nữ và Nữ phật tử) gồm từ 6 đến 8 người, do 1 Đội, Chúng trưởng cầm đầu và 1 Đội, Chúng phó trợ […]

Trại A Dục: Trại Đoàn

Trại A Dục: Trại Đoàn

I. ĐỊNH NGHĨA : Trại là một trường Huấn luyện Thanh, Thiếu Nhi về ba phương diện Đức, Trí và Thể dục. Những ngày ở trại, các em mới có thú vui hồn nhiên và trong sáng. Chỉ có trại mới tập cho Thanh, Thiếu nhi một đời sống tự lập, sáng kiến, cao thượng và […]

Trại A Dục: Lửa trại

Trại A Dục: Lửa trại

I. NGUỒN GỐC : Ngàn xưa, loài người đang ở trong tình trạng bán khai, sống từng bộ lạc, khi mới tìm ra ngọn lửa, sung suớng vô cùng Họ đốt lên để lưu giữ, vừa ngăn ngừa thú dữ và để cảnh núi rừng bớt rùng rợn khi về đêm. Đến khi con người […]

Trại A Dục: Trò chơi trong Gia Đình Phật Tử

Trại A Dục: Trò chơi trong Gia Đình Phật Tử

Trong bài “ Ứng dụng Phật Pháp vào sinh hoạt Gia Đình Phật Tử ”, chúng ta đã thấy rõ : Trò chơi là phương tiện để thể hiện chủng tử, thễ hiện cá tính của mỗi Đoàn sinh. Chúng ta sẽ thấy, trò chơi là một phương tiẹn để huân tập những chủng tử tốt […]

Trại A Dục: Văn nghệ trong Gia Đình Phật Tử

Trại A Dục: Văn nghệ trong Gia Đình Phật Tử

I. ĐỊNH NGHĨA : Văn nghệ là văn chương và nghệ thuật, chỉ một số hình thức sinh hoạt tinh thần của con người. Những sinh hoạt tinh thần nầy có mục đích phô diễn tình cảm hay trình bày một tư tưởng dưới các hình thức như văn tự, âm thanh, đường nét, ngôn […]

Trại A Dục: Báo Đoàn

Trại A Dục: Báo Đoàn

Trước khi nói đến Báo Đoàn. Chúng ta cần phải nắm được mục đích báo chí trong Gia Đình Phật Tử. I. MỤC ĐÍCH BÁO CHÍ TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ : Báo chí trong Gia Đình Phật Tử có mục đích phản ảnh trung thực đời sống tập thể, vừa là phuơng tiện giáo […]

Trại A Dục: Thi vượt bậc

Trại A Dục: Thi vượt bậc

I. MỤC ĐÍCH : Thi vượt bậc có mục đích : –    Kiểm tra lại kiến thức mà các em đã được các anh chị trưởng truyền thụ, về gíáo lý cũng như về hoạt động thanh niên. –    Có kiểm tra lại kiến thức của các em mới biết chắc trình độ […]

Tinh thần huấn luyện Trại Huyền Trang

Tinh thần huấn luyện Trại Huyền Trang

Trải qua 2 trại huấn luyện trước là Lộc Uyển và A Dục có tính cách đào luyện kiến thức nội điển căn bản, thông suốt đường lối giáo dục của tổ chức, nâng cao kiến thức phổ thông, trao truyền khả năng chuyên môn xuyên qua 5 bộ môn hầu có thể hoàn thành bổn phận của một Trưởng cầm Đoàn mà Ban Huynh Trưởng đã giao phó…

Nghi thức tụng niệm Gia Đình Phật Tử

Nghi thức tụng niệm Gia Đình Phật Tử

NGHI THỨC TỤNG NIỆM DÀNH CHO GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Hội Thảo Nghiên Huấn Gia Đình Phật Tử toàn quốc tu chính.
Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc Gia Đình Phật Tử Việt Nam quyết nghị.
Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành.

.

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất