Bậc Chân Cứng: Lợi ích của thể dục – đánh vũ cầu – đá cầu – đi đều bước

Bậc Chân Cứng: Lợi ích của thể dục – đánh vũ cầu – đá cầu – đi đều bước

1.  Lợi ích của thể dục : 2.  Hướng dẫn : Quan sát một người lực sĩ em thấy thân thể họ vạm vỡ, bắp thịt họ nở nang, sức khỏe hơn người. Do đó ít đau ốm, vui vẻ, thích sống có lợi cho gia đình và xã hội. Sở dĩ như vậy là vì […]