Trang chủ » Kho tài liệu » Tài liệu GĐPT » Lập quy (tham cứu)

Lời Giáo Giới của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN

Lời Giáo Giới của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN

Phật Pháp như ánh trăng sáng, khi tròn, khi khuyết, khi có mây che lấp, nhưng muôn đời vẫn là trăng tròn, vẫn là ánh trăng sáng. Phật Pháp cũng vậy, luôn luôn sáng tỏ trong thế gian…

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ IV NK.2016-2020

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ IV NK.2016-2020

Nguyện giữ vững sự đoàn kết và hòa hợp, phụng hành giáo giới của Tăng-già Chứng Minh, đem hết năng lực để thực hiện các Phật sự, hoàn thành sứ mệnh giáo dục để phát triển tổ chức…

Bản Thệ Tăng Già Quy Nguyện

Bản Thệ Tăng Già Quy Nguyện

…đồng lập nguyện hòa hiệp thành một Hội Đồng Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN để tán trợ và chỉ đạo GĐPTVN tu học y chánh pháp, kế thừa và phát huy phẩm chất cao đẹp của các thế hệ Phật Tử Việt Nam…

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III NK.2012-2016

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III NK.2012-2016

…Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam gần 70 năm y cứ vào Chánh Pháp và lý tưởng để thực hiện sứ mệnh giáo dục: “Đào luyện Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật Tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”…

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ II NK.2008-2012

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ II NK.2008-2012

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI minh định việc quy nhất tập thể cộng đồng Gia Đình Phật Tử cùng chung một hệ thống là điếu tất yếu nhằm củng cố, kiện toàn để phát triển tổ chức hầu tiến tới hội nhập vào thế giới khoa học kỷ thuật hiện nay với danh xưng GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI…

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ I NK.2004-2008

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ I NK.2004-2008

…Gia Ðình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục, đoàn kết bất khả phân; luôn luôn tôn trọng Nội Quy và Quy Chế; không để bất cứ một thế lực vô minh nào có thể chi phối hay phân hóa…

Quyết định duyệt y thành phần Ban Hướng Dẫn GĐPT các tỉnh thị Quốc Nội NK.2012-2016

Quyết định duyệt y thành phần Ban Hướng Dẫn GĐPT các tỉnh thị Quốc Nội NK.2012-2016

Các quyết định duyệt y thành phần Ban Hướng Dẫn GĐPT các tỉnh thị tại Quốc Nội nhiệm kỳ 2012-2016.

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất