Tứ Tổ Thiền Tông Trung Hoa: Tổ Đạo Tín

Sư họ Tư Mã, tổ tiên quê ở Hà Nội. Thân phụ Sư dời về Kỳ Châu, huyện Quảng Tế, mới sanh Sư. Sư xuất gia khi còn để chóp. Tuy tuổi ấu thơ, mà Sư có ý chí siêu việt, ngưỡng mộ Không Tông và các môn giải thoát…

Tam Tổ Thiền Tông Trung Hoa: Tổ Tăng Xán

Tam Tổ Thiền Tông Trung Hoa: Tổ Tăng Xán

Không ai biết quê quán và gốc gác Sư thế nào. Chỉ biết Sư với hình thức cư sĩ, mắc bệnh ghẻ lở, đến lễ Tổ Huệ Khả xin sám tội. Nhơn đó được ngộ đạo, được Tổ cho thọ giới Cụ-túc tại chùa Quang Phước…

Nhị Tổ Thiền Tông Trung Hoa: Tổ Huệ Khả

Nhị Tổ Thiền Tông Trung Hoa: Tổ Huệ Khả

Sư họ Cơ quê ở Võ Lao, dòng tôn thất nhà Chu, cha mẹ Sư lớn tuổi không con, lắm phen đến chùa cầu con, sau mẹ có thai sinh ra Sư. Khi Sư lọt lòng mẹ, có hào quang lạ chiếu sáng trong nhà, nên đặt tên Sư là Quang…

Tổ Thiền Tông thứ XXVIII (Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa): Bồ-đề-đạt-ma

Tổ Thiền Tông thứ XXVIII (Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa): Bồ-đề-đạt-ma

Ngài dòng Sát-đế-lợi ở Nam Ấn, cha là Hương Chí vua nước nầy. Vua Hương Chí sanh được ba người con trai, Ngài là vương tử thứ ba. Thưở nhỏ, Ngài đã có chí siêu việt và đặc tài hùng biện…

Bộ sưu tập ảnh: 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn-Hoa

Bộ sưu tập ảnh: 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn-Hoa

Phân biệt hệ thống truyền thừa Thiền Tông Ấn Độ và Thiền Tông Trung Hoa thì sẽ có 28 Tổ (Thiền Tông) Ấn Độ – cũng gọi là Tây Thiên Nhị Thập Bát Tổ (西 天 二 十 八 祖) và 6 Tổ (Thiền Tông) Trung Hoa – cũng gọi là Đông Độ Lục Tổ (東 土 六 祖)…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất