Việt Điện U Linh Tập

Việt Điện U Linh Tập

– Tác phẩm: Việt Điện U Linh Tập.
– Tác giả: Lý Tế Xuyên.
– Dịch giả: Lê Hữu Mục.