An Nam Chí Lược

An Nam Chí Lược

An Nam Chí Lược (安 南 志 略) – Soạn giả: Lê Tắc – 1335 (TK XIV). Dịch giả: Ủy Ban Phiên Dịch Sử Liệu VN Viện Đại Học Huế – 1960. Công Đệ, Đoàn Vượng, Lê Bắc thực hiện ấn bản điện tử năm 2001.