Trang chủ » Quốc hồn Việt » Việt sử » Đại Việt sử ký toàn thư

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản kỷ – Quyển XVIII

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản kỷ – Quyển XVIII

I/ Kính Tông Huệ Hoàng Đế:
Tên húy là Duy Tân, con thứ của Thế Tông, ở ngôi 20 năm, thọ 32 tuổi, băng táng ở lăng Hoa Loan.
Vua tướng mạo hùng vĩ, nối ngôi giữ nghiệp mà trong nước bình yên. Nhưng lại riêng nghe mưu gian, đến nỗi có việc chẳng lành, thực rất đáng thương…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản kỷ – Quyển XVII (Phần 2)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản kỷ – Quyển XVII (Phần 2)

Tháng giêng, Mạc Ngọc Liễn đem Mạc Kính Cung đến chiếm cứ huyện An Bắc. Tiết chế Trịnh Tùng sai Hữu tướng Hoàng Đình Ái đem quân đi đánh. Tháng 2, Đình Ái đốc quân đánh phá huyện An Bác, bắt sống nguỵ Vạn Ninh Vương, Nghiêm quốc [45b] công và dư đảng, đều chém hết. Ngọc Liễn chạy sang phủ Tư Minh xưng thần với nhà Minh…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản kỷ – Quyển XVII (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản kỷ – Quyển XVII (Phần 1)

Thế Tông Nghị Hoàng Đế tên húy là Duy Đàm, con thứ năm của Anh Tông, ở ngôi 27 năm, thọ 33 tuổi. Vua tuổi còn thơ ấu, tin dùng huân thần, nên dẹp yên được kẻ tiếm nghịch, khôi phục được cơ nghiệp cũ, làm nên thái bình. Công trung hưng còn gì lớn hơn thế nữa…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản kỷ – Quyển XVI

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản kỷ – Quyển XVI

I/ Trang Tông Dụ Hoàng Đế: Tên húy là Ninh, lại húy là Huyến, ở ngôi 16 năm, thọ 34 tuổi. Vua gặp vận gian truân phải đi lánh nạn, nhờ được bề tôi cũ tôn lập, bên ngoài liên kết với nước láng giềng, bên trong dùng được các tướng giỏi, cho nên mọi người đều vui lòng gắng sức, nền móng trung hưng bắt đầu từ đấy…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản kỷ – Quyển XV (Phần 2)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản kỷ – Quyển XV (Phần 2)

I) Chiêu Tông Thần Hoàng Đế: Tên húy là Y, lại húy là Huệ, là con trưởng của Cẩm Giang Vương Sùng, đích tôn của Kiến Vương Tân, cháu bốn đời của Thánh Tông, ở ngôi 7 năm, bị Mạc Đăng Dung giết, thọ 26 tuổi, chôn ở lăng Vĩnh Hưng. Bấy giờ trong buổi […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản kỷ – Quyển XV (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản kỷ – Quyển XV (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Thực Lục – Quyển XV – [1a] Kỷ Nhà Lê 1/Tương Dực Đế: Tên húy là Dinh, lại húy là Trừu, là cháu của Thánh Tông, con thứ hai của Kiến Vương Tân, ở ngôi 8 năm, thọ 24 tuổi, bị quyền thần Trịnh Duy Sản giết, táng ở […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản kỷ – Quyển XIV

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản kỷ – Quyển XIV

Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Thực Lục – Quyển XIV
[1a] Kỷ Nhà Lê
1/ Hiến Tông Duệ Hoàng Đế: Tên húy là Sanh2030 lại húy là Huy, là con trưởng của Thánh Tông, ở ngôi 7 năm, thọ 44 tuổi thì băng, táng ở Dụ Lăng…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XIII (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XIII (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Thực Lục. Quyển XIII – [1a] Kỷ Nhà Lê 1/ Thánh Tông Thuần Hoàng Đế (hạ): Quý Tỵ, Hồng Đức năm thứ 4 [1473], (Minh Thành Hóa năm thứ 9). Mùa xuân, tháng giêng, vua thân hành cày tịch điền và đốc suất các quan cày. Cử hành lễ […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XII (Phần 2)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XII (Phần 2)

Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Thực Lục. Quyển XII – [1b] Kỷ Nhà Lê 1/ Thánh Tông Thuần Hoàng Đế: (tt) Tham nghị thừa tuyên sứ ty châu Hóa là Đặng Thiếp dâng sớ trình bày 5 điều gây lợi: 1. Dựng đồn lũy ở cửa biển Tư Dung1833 . 2. Lấp cửa Eo1834 […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XII (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XII (Phần 1)

Thánh Tông Thuần Hoàng Đế tên húy là Tư Thành, lại húy là Hạo, là con thứ tư của Thái Tông. Ở ngôi 38 năm, thọ 56 tuổi, băng táng ở Chiêu Lăng. Vua sáng lập chế độ, văn vật khả quan, mở mang đất đai, cõi bờ khá rộng, thực là bậc vua anh hùng tài lược, dẫu Vũ Đế nhà Hán, Thái Tông nhà Đường cũng không thể hơn được…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất