Trang chủ » Quốc hồn Việt » Việt sử » Đại Việt sử ký toàn thư

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XI (Phần 2)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XI (Phần 2)

NHÂN TÔNG TUYÊN HOÀNG ĐẾ tên húy là Bang Cơ, con thứ ba của Thái Tông, mẹ là Tuyên Từ hoàng thái hâu Nguyễn thị, tên húy là Anh, người làng Bố Vệ, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Vua sinh năm Tân Dậu, Đại Bảo năm thứ 2 [1441], tháng 6, ngày Giáp Tuất mồng 9. Năm thứ 3 [1442], tháng 6, ngày 6 được lập làm hoàng thái tử; đến tháng 8, ngày 12 lên ngôi, đổi niên hiệu là Thái Hòa…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XI (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển XI (Phần 1)

Thái Tông Văn Hoàng Đế: Tên húy là Nguyên Long, con thứ của vua Thái Tổ, ở ngôi 9 năm, băng khi đi tuần về miền Đông, thọ 20 tuổi, táng ở Hựu Lăng. Vua thiên tư sáng suốt, nối vận thái bình; bên trong ức chế quyền thần, bên ngoài đánh dẹp Di Địch. Trọng đạo sùng nho, mở khoa thi chọn hiền sĩ; xử tù, xét án phần nhiều tha thứ khoan hồng…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển X (Phần 2)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển X (Phần 2)

Xét Minh sử, đoạn trước chép: Hoàng Phúc từ Giao Châu trở về, trước đó, Mã Kỳ [47b] đã nhiều lần tâu xin cho Phúc trở lại chức cũ, vì người Giao Chỉ rất nhớ Phúc. Vua Minh theo lời tâu, sau Phúc cùng đi với với Liễu Thăng. Đến khi qu6an Minh bị thua. Phúc bị quân ta bắt được, xuống ngựa van lạy, quân ta không nỡ giết…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển X (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển X (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư. Quyển X (Phần1) – Kỷ Nhà Lê:
1/Thái Tổ Cao Hoàng Đế: Vua họ Lê, tên húy là Lợi, người hương Lam Sơn, huyện Lương Giang, trấn Thanh Hóa1382 . Ở ngôi 6 năm, thọ 51 tuổi, táng ở Vĩnh Lăng.
Vua hăng hái dấy nghĩa binh đánh dẹp giặc Minh…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển IX

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển IX

Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư. Quyển IX [1a] Kỷ Hậu Trần 1/ Giản Định Đế Tên húy là Ngỗi, con thứ của Nghệ Tông, tên hiệu cũ là Giản Định, họ Hồ đổi phong là Nhật Nam Quận Vương. Cuối đời Hồ, khởi binh khôi phục nhà Trần. Ở ngôi hơn 2 […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VIII

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VIII

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VIII [1a] Kỷ Nhà Trần 1/Phế Đế Tên húy là Hiện, con trưởng của Duệ Tông, mẹ là bà Gia Từ hoàng hậu Lê thị, sinh ngày mồng 6 tháng 3, năm Đại Trị thứ 4, Tân Sửu (1361), đến khi Duệ Tông đi đánh […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VII

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VII

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VII [1a] Kỷ Nhà Trần 1/Hiến Tông Hoàng Đế Tên húy là Vượng, con thứ của Minh Tông, mẹ đích là Hiến Từ tuyên thánh hoàng thái hậu, mẹ sinh là Minh Từ hoàng thái phi Lê thị. Ở ngôi 13 năm, thọ 23 tuổi, […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VI

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển VI

Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư. Quyển VI [1a] Kỷ Nhà Trần 1/ Anh Tông Hoàng Đế Tên là Thuyên, con trưởng Nhân Tông, mẹ là Khâm Từ Bảo Thánh hoàng thái hậu, ở ngôi 21 năm, nhường ngôi 6 năm, thọ 45 tuổi, băng ở cung Trùng Quang, phủ Thiên Trường, táng […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển V (Phần 2)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển V (Phần 2)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển V Phần 2 1/[25b] THÁNH TÔNG HOÀNG ĐẾ (tiếp) Ất Sửu, [ Thiệu Long] năm thứ 8 [1265], (Tống Độ Tông Cơ, Hàm Thuần năm thứ nhất, Nguyên Chí Nguyên năm thứ 2). Mùa xuân, tháng 2, nước Chiêm Thành sai sứ [30a] sang cống. […]

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Bản Kỷ – Quyển V (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư:  Bản Kỷ – Quyển V (Phần 1)

Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư:  Quyển V Phần 1 [1a] I/ Kỷ Nhà Trần 1/ Thái Tông Hoàng Đế Họ Trần, tên húy là Cảnh, trước tên húy là Bồ, làm Chi hậu chính triều Lý, được Chiêu Hoàng nhường ngôi, ở ngôi 33 năm [1226-1258], nhường ngôi 19 năm, thọ 60 […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất