Đại Việt Sử Lược

Đại Việt Sử Lược

Đại Việt Sử Lược – Soạn giả: Khuyết Danh. Dịch giả: Nguyễn Gia Tường – 1972. Công Đệ, Lê Bắc thực hiện ấn bản điện tử năm 2001.