Đại Việt Thông Sử

Đại Việt Thông Sử

Đại Việt Thông Sử – Soạn giả: Lê Quý Đôn -1759 (Thế kỷ XVIII). Dịch giả: Lê Mạnh Liêu; Tủ Sách Cổ Văn – 1973. Công Đệ. Lê Bắc thực hiện ấn bản điện tử năm 2001 (có tham khảo thêm dịch bản của Ủy Ban Dịch Thuật Viện Sử Học Hà Nội (NXB Khoa […]