Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Hoàng Lê Nhất Thống Chí

– Tác phẩm: Hoàng Lê Nhất Thống Chí.
– Tác giả: Ngô Gia Văn Phái.
– Dịch giả: Nguyễn Đức Vân & Kiều Thu Hoạch.