Xuân đán (Thơ xuân Chu Văn An)

Xuân đán (Thơ xuân Chu Văn An)

 
Tịch mịch sơn gia trấn nhật nhàn
Trúc phi tà ủng hộ khinh hàn
Bích mê vân sắc thiên như túy
Hồng thấp hoa sao lộ vị can…