Trang chủ » Tàng kinh các

Đập nát cốt hư không

Đập nát cốt hư không

Từ xưa đến nay các Thiền Sư có một đặc sắc, đa số nói năng lạnh nhạt mà chứa đựng từ bi. Thiền Sư Nhất Sơn không có phương tiện, cũng không có từ bi; thật ra đó là phương tiện, đó là từ bi. Thiền Sư Phật Quốc dùng gậy, hét, lại là đại phương tiện từ bi…

Một ông Phật tôn quý

Một ông Phật tôn quý

Có hai huynh đệ cùng tham thiền học đạo, sư huynh giữ gìn giới luật rất kỹ, không bao giờ phạm giới nào. Sư đệ sống lười biếng lại còn ưa uống rượu. Một hôm…

Gậy và hét

Gậy và hét

Không tích tụ công hạnh lâu năm chầy tháng, Thiền Sư không nói một lời cũng không thể cho chúng ta khai ngộ; dù cho ngàn lời muôn lời; cho đến gậy, hét, cũng không ích lợi gì cả. Tích tụ công hạnh thì gậy, hét, cũng có thể giúp cho chúng ta ngộ đạo…

Da trong xương

Da trong xương

Chúng ta sống trên thế gian này, đến nơi nào tâm cũng hiếu kỳ, ngay tâm hiếu kỳ này, cầu hiểu biết thì được, còn ngộ đạo thì cách xa. Người ngộ đạo là do tâm bình thường…

Phiền não của Phật

Phiền não của Phật

Phiền não của chúng sanh phàm phu là từ vô minh vọng tưởng sanh khởi, còn Đức Phật có phiền não là từ tâm từ bi sanh. Đức Phật không có phiền não là từ trên Bát-nhã mà nói. Các vị độc giả! Các vị có phiền não không?…

Nghe

Nghe

Các pháp thế gian đều là pháp đối đãi, như đến đi; trên dưới, có không, sanh diệt, lớn nhỏ, trong ngoài, thiện ác, tốt xấu v.v… vọng tâm của chúng ta trọn ngày ở trên pháp đối đãi này mà khởi các thứ phân biệt, có lúc thế này, có lúc thế khác…

Không được một pháp nào

Không được một pháp nào

Thiền giả tu hành phải tu hạnh môn vô tu, phải chứng quả vị vô chứng. Vì vô tu mới là chân tu, vô chứng mới là chân chứng; cho nên nói rằng không được một pháp mới là thật được…

Là cái gì?

Là cái gì?

Người tu hành, có phước báu cảm đến trời, người; tuy được trời, người hâm mộ, nhưng hết phước, năm tướng suy hiện ra, vẫn không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên thiền giả không lấy vinh nhục thế gian làm chuẩn mực…

Tâm và Tánh

Trong Phật Giáo, tâm có rất nhiều tên khác như: Bản lai diện mục, Như Lai tàng, pháp thân, thật tướng, tự tánh, chơn như, bản thể, chơn tâm, Bát-nhã, thiền v.v … tất cả đều là những phương pháp cho chúng ta nhận biết chính mình…

Thật, giả – nói dối

Thật, giả – nói dối

Chân lý, có khi phải từ trên khẳng định mà nhận biết, nhưng có khi cũng từ trên phủ định mà nhận biết. Như Bát-nhã Tâm Kinh nói: “Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế”. Đó là từ trong khẳng định mà nhận biết…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất