Trang chủ » Tàng kinh các » Công án - Giai thoại

Phiền não của Phật

Phiền não của Phật

Phiền não của chúng sanh phàm phu là từ vô minh vọng tưởng sanh khởi, còn Đức Phật có phiền não là từ tâm từ bi sanh. Đức Phật không có phiền não là từ trên Bát-nhã mà nói. Các vị độc giả! Các vị có phiền não không?…

Nghe

Nghe

Các pháp thế gian đều là pháp đối đãi, như đến đi; trên dưới, có không, sanh diệt, lớn nhỏ, trong ngoài, thiện ác, tốt xấu v.v… vọng tâm của chúng ta trọn ngày ở trên pháp đối đãi này mà khởi các thứ phân biệt, có lúc thế này, có lúc thế khác…

Không được một pháp nào

Không được một pháp nào

Thiền giả tu hành phải tu hạnh môn vô tu, phải chứng quả vị vô chứng. Vì vô tu mới là chân tu, vô chứng mới là chân chứng; cho nên nói rằng không được một pháp mới là thật được…

Là cái gì?

Là cái gì?

Người tu hành, có phước báu cảm đến trời, người; tuy được trời, người hâm mộ, nhưng hết phước, năm tướng suy hiện ra, vẫn không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên thiền giả không lấy vinh nhục thế gian làm chuẩn mực…

Tâm và Tánh

Trong Phật Giáo, tâm có rất nhiều tên khác như: Bản lai diện mục, Như Lai tàng, pháp thân, thật tướng, tự tánh, chơn như, bản thể, chơn tâm, Bát-nhã, thiền v.v … tất cả đều là những phương pháp cho chúng ta nhận biết chính mình…

Thật, giả – nói dối

Thật, giả – nói dối

Chân lý, có khi phải từ trên khẳng định mà nhận biết, nhưng có khi cũng từ trên phủ định mà nhận biết. Như Bát-nhã Tâm Kinh nói: “Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế”. Đó là từ trong khẳng định mà nhận biết…

Tìm linh dương

Tìm linh dương

Các thiền tăng ngày xưa có những cử chỉ quái dị, nói năng kỳ đặc, nhưng trong quái dị có chân thật, trong kỳ đặc có lẽ thường hằng. Nếu không phải kỳ tăng, chỉ cần vừa mở miệng, trước mặt Thiền Sư liền biết rõ hay không biết rõ…

Không mong cầu gì cả

Không mong cầu gì cả

Xã hội ngày nay, vì cầu chức vị mà thường kết thân người sang quý. Như Thiền Sư Tuyết Đậu, tuy có con đường tiến thân mà bỏ không dùng. Nếu chúng ta siêng năng tu học, một ngày nào đó tự nhiên thời cơ chín muồi, thì được long thiên đẩy ra…

Ngay cảnh mà thấy

Ngay cảnh mà thấy

Nhục nhãn không biết phất tử, chỉ có huệ nhãn mới nhận biết trời đất. Một tâm đã ngộ, một niệm sám hối thì khắp trời đất thế giới đều là Phật Pháp. Giơ phất tử lên biểu thị, là đã giải thích ý Tổ Sư rồi…

Bán gừng sống

Bán gừng sống

Trụ trì Giới Công cử Bảo Thọ đi trụ trì không phải vì lợi riêng mà làm danh khí thủ xả. Vì việc chung chứ không theo việc riêng, để bảo hộ người hiền tài xem trọng công đức, thật là mô phạm thiền phong lập bày…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất