Browsing: Công án – Giai thoại

Công án - Giai thoại
0

Trong Phật Giáo, tâm có rất nhiều tên khác như: Bản lai diện mục, Như Lai tàng, pháp thân, thật tướng, tự tánh, chơn như, bản thể, chơn tâm, Bát-nhã, thiền v.v … tất cả đều là những phương pháp cho chúng ta nhận biết chính mình…

Công án - Giai thoại
0

Chân lý, có khi phải từ trên khẳng định mà nhận biết, nhưng có khi cũng từ trên phủ định mà nhận biết. Như Bát-nhã Tâm Kinh nói: “Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế”. Đó là từ trong khẳng định mà nhận biết…

Công án - Giai thoại
0

Các thiền tăng ngày xưa có những cử chỉ quái dị, nói năng kỳ đặc, nhưng trong quái dị có chân thật, trong kỳ đặc có lẽ thường hằng. Nếu không phải kỳ tăng, chỉ cần vừa mở miệng, trước mặt Thiền Sư liền biết rõ hay không biết rõ…

Công án - Giai thoại
0

Xã hội ngày nay, vì cầu chức vị mà thường kết thân người sang quý. Như Thiền Sư Tuyết Đậu, tuy có con đường tiến thân mà bỏ không dùng. Nếu chúng ta siêng năng tu học, một ngày nào đó tự nhiên thời cơ chín muồi, thì được long thiên đẩy ra…

Công án - Giai thoại
0

Nhục nhãn không biết phất tử, chỉ có huệ nhãn mới nhận biết trời đất. Một tâm đã ngộ, một niệm sám hối thì khắp trời đất thế giới đều là Phật Pháp. Giơ phất tử lên biểu thị, là đã giải thích ý Tổ Sư rồi…

Công án - Giai thoại
0

Trụ trì Giới Công cử Bảo Thọ đi trụ trì không phải vì lợi riêng mà làm danh khí thủ xả. Vì việc chung chứ không theo việc riêng, để bảo hộ người hiền tài xem trọng công đức, thật là mô phạm thiền phong lập bày…

Công án - Giai thoại
0

Tôi đã đưa thầy đi xuất gia vào đạo, thầy là người của cửa Phật, sở hữu của tất cả chúng sanh chứ không riêng một người nào. Từ nay về sau, thầy phải là Phật tử Như Lai, hiếu thuận sư trưởng, gần gũi Tam Bảo, không nên chỉ nghĩ đến một người mẹ!…

Công án - Giai thoại
0

Có những người ở đời chỉ lo mong cầu vinh hoa phú quý; thực ra, của báu thế gian giả dối không thật, phú quý như giấc mộng canh ba, vinh hoa giống như sương tháng chín. Trân châu mã não, vàng bạc kim cương người ta vì nó mà chết, ở đâu cũng như thế…

Công án - Giai thoại
0

Ngày xưa nói “giang hồ” là chỉ cho đi tham học lăng xăng. Về sau lời nói giang hồ biến thành nghĩa lão luyện. Vị học tăng này đến đi hai bên mang một đống củi tới lui mà không biết nặng bao nhiêu!…

Công án - Giai thoại
0

Lục Tổ nói: “Phật Pháp tại thế gian; không lìa thế gian giác; lìa thế tìm Bồ-đề; như lông rùa sừng thỏ”. Hy vọng rằng người tham thiền luận đạo chớ lìa ngoài thế gian, đời người, sinh hoạt, bản tâm mà bàn luận…

Công án - Giai thoại
0

Dùng tâm nghi tham thiền, dùng hiểu biết tham thiền, dùng hỏi đáp tham thiền, không bằng dùng tâm bình thường tham thiền. Chúng ta sống trong thế gian này đều bị vọng tưởng điên đảo chi phối

Công án - Giai thoại
0

Trong thật tướng chân lý, xưa nay tất cả đều như không, không có sự đối đãi thị phi, tốt xấu. Ví như trói cột và giải thoát, không và có, trước và sau, những thứ này là pháp tương đối, không hợp với Thiền. Thiền lìa tứ cú, bặt bách phi, không nói nó là gì cả…

1 2 3 4 5 6 17