Trang chủ » Tàng kinh các » Kinh tạng » Kinh điển phổ thông

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Hoa Đức Tạng Đại Bồ-tát cùng chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Bồ-tát, Thanh Văn, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sinh tâm đại hoan hỷ…

Kinh Di Giáo – Dịch giả: Thích Trí Quang

Kinh Di Giáo – Dịch giả: Thích Trí Quang

Các thầy Tỷ-kheo, không nên buồn rầu; nếu Như Lai ở đời lâu đến một đại kiếp đi nữa, thì sự kết hợp nào rồi cũng phải tan rã. Kết hợp mà không tan rã là điều không thể có được. Chánh pháp tự lợi lợi tha đã có đầy đủ. Như Lai sống cho lâu cũng không còn ích lợi gì nữa…

Thập Chú (Phạn – Hán – Việt)

Thập Chú (Phạn – Hán – Việt)

Theo giáo lý Mật tông hay Chân ngôn tông thì việc tụng và phát âm thần chú rất quan trọng. Vì Phạn âm (đúng hơn là Phạm âm, tức âm thanh của Phạm thiên) có năng lực rung cảm với pháp giới và chư thiên long bát bộ. Do đó chúng ta thấy các vị Lama Tây Tạng phải luyện giọng để tụng và phát âm các bài chú một cách rất đặc biệt…

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm (Việt dịch – Chú thích)

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm (Việt dịch – Chú thích)

Kính nghe, đấng Viên Thông Giáo Chủ, vẻ từ ái trăng rằm, hầu Di Đà miền Cực Lạc hương quê, giúp Thích Ca cõi Ta Bà kham nhẫn, trú ở núi lưu ly châu báu, ngồi tòa sen ngàn cánh hồng tươi. Quá khứ Chánh Pháp Minh Vương, hiện tiền Quán Âm Tự Tại, ba mươi hai thân ứng hóa, rộng độ quần sinh, bảy tai nạn hai mong cầu, nhiều phương ứng vật…

Kệ 48 lời nguyện đức Phật A Di Đà (Việt dịch)

Kệ 48 lời nguyện đức Phật A Di Đà (Việt dịch)

…Pháp môn của Phật không lường
Bao giờ cũng trụ thế thường chẳng thôi.
Khi Pháp Tạng nguyện xong đã trọn
Cõi Tam Thiên, sáu món rung rinh
Hương hoa đổ xuống đầy thành
Hư không phát tiếng chắc thành Như Lai.

Kinh Đại Bi Tâm Đà-la-ni

Kinh Đại Bi Tâm Đà-la-ni

Như vầy tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại non Bổ Đà Lạc Ca, đức Phật ngồi nơi tòa sư tử, tòa này trang nghiêm thuần bằng vô lượng ngọc báu tạp ma-ni, xung quan treo nhiều tràng phan bá bảo. Khi ấy, đức Như Lai ở trên pháp tòa, sắp muốn diễn nói môn tổng trì đà ra ni…

Kinh Bát Đại Nhân Giác (giảng giải)

Kinh Bát Đại Nhân Giác (giảng giải)

Hán dịch: Đại Sư An Thế Cao – Giảng: Đại sư Tịnh Vân – Việt dịch: Thích Minh Quang. Kinh Bát Đại Nhân Giác là bộ kinh ngắn gọn, song nội dung lại bao quát hầu như toàn bộ tư tưởng căn bản, chủ yếu của Phật Giáo; lại thêm, văn kinh trong sáng, gảy gọn, dễ đi vào lòng người, nên xưa nay rất được các bậc thiền đức coi trọng, truyền bá…

Kinh Hiền Nhân – Dịch giả: Thích Hạnh Trụ

Kinh Hiền Nhân – Dịch giả: Thích Hạnh Trụ

Kinh chép: Sau khi Phật nhập diệt, ngài Ca-diếp triệu tập Đại Hội Kiết Tập Kinh Điển. Ngài A-nan lên pháp tòa thuật lại những lời Phật dạy. Kinh này do Đức Phật nói và lời ngài A-nan thuật lại.

Nghi thức tụng niệm lễ Thành Đạo

Nghi thức tụng niệm lễ Thành Đạo

Nay chính là ngày đức Thích Tôn thành đạo, đem pháp mầu hóa thế gian. Chúng con một dạ vui mừng, cúng dường kỷ niệm. Kính dâng một nén tâm hương, ba nghiệp tinh cần, cúi đầu đảnh lễ. Nguyện y lời Phật dạy, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, quyết theo Phật pháp làm lành, báo đền công ơn hóa độ…

Kinh Vu Lan Bồn (Song ngữ Việt – Anh)

Kinh Vu Lan Bồn (Song ngữ Việt – Anh)

Phật nói Kinh Vu Lan Bồn
Ta từng nghe lời tạc như vầy:
Một thuở nọ Thế Tôn an trụ
Xá-vệ thành Kỳ thụ viên trung,
Mục-liên mới đặng lục-thông,
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất