Mừng Xuân Di Lặc

Trang chủ » Tàng kinh các » Kinh tạng » Trường Bộ

Tạng Kinh: Trường Bộ Kinh

Tạng Kinh: Trường Bộ Kinh

Bộ sưu tập nầy trong Tạng Kinh, tên là Trường Bộ Kinh được gộp thành từ 34 bài kinh dài do đức Phật thuyết, được chia thành 3 phần: a) Sīlakkhandha Vagga, Giới Phẩm; b) Mahā Vagga, Đại Phẩm; và c) Pāthika Vagga, Phẩm bắt đầu bằng những bài kinh về Pāthika, Ẩn Sĩ ngoại đạo loã thể…

Kinh Di Giáo – Dịch giả Thích Trí Quang

Kinh Di Giáo – Dịch giả Thích Trí Quang

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp lần đầu tiên hóa độ tôn giả Kiều Trần Như, thuyết pháp lần cuối cùng hóa độ tôn giả Tu Bạt Đà La. Những người có thể hóa độ, Ngài đã hóa độ tất cả. Hôm nay, trong rừng Sa la, giữa cây song thọ, Ngài sắp niết bàn…

Kinh Di Giáo – Diễn giảng: Tỳ kheo Thích Viên Giác

Kinh Di Giáo – Diễn giảng: Tỳ kheo Thích Viên Giác

Kinh Di Giáo là một tác phẩm đúc kết những gì cần thiết nhất cho người xuất gia, văn chương đẹp đẽ, ý tứ rõ ràng. Ðây là những lời dạy sau cùng của Ðức Phật, đầy tình thương và sự khích lệ.- Dịch giả: Thích Trí Quang

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ