Ý nghĩa danh hiệu Đức Phật Dược Sư và 12 lời nguyện

Ý nghĩa danh hiệu Đức Phật Dược Sư và 12 lời nguyện

Năm ấm, ngã chấp, pháp chấp, kiến hoặc, tư hoặc v.v…, bao nhiêu bệnh hoạn nặng nề của thế gian, dưới con mắt Phật, chỉ là những hoa đốm ở hư không. Cứ chữa khỏi bệnh lóa ở mắt thì hoa đốm sẽ không còn. Cứ tỉnh ra, đừng ngủ mơ nữa thì những giấc mộng cọp vồ, nhà cháy đâu còn…

Sự tích Đức Phật Dược Sư

Sự tích Đức Phật Dược Sư

Vì chúng sanh vô lượng vô biên nên chư Phật cũng thị hiện vô số, tùy theo nghiệp lực, căn tánh của chúng sanh mà các Ngài kiến tạo quốc độ và lập đại nguyện để giáo hóa, đưa chúng sanh thoát khỏi phiền não khổ đau, có đời sống an lạc tự tại. Đức Phật Dược Sư là một trong vô số chư Phật, có quốc độ và hạnh nguyện riêng của mình….

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất