Chương trình tu học GĐPT

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & HUẤN LUYỆN – 2010
(Áp dụng theo tinh thần văn thư số 010.023/HDQN/NH/TB ngày 18.04.2010 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam).

A. CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC:

B. CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HUẤN LUYỆN:

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NĂNG – TU NGHIỆP:

oOo

CHƯƠNG TRÌNH TU CHỈNH – 2013
(Áp dụng theo quyết định số 13.063/HDTƯ/QĐ/TB ngày 22/6/2013 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam).