Phù hiệu trại huấn luyện

 

PHÙ HIỆU TRẠI HUẤN LUYỆN G.Đ.P.T.V.N

Theo tinh thần văn thư 09059/HDTƯ/TB/NH ngày 29/8/2009 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội)