Phù hiệu trại huấn luyện

 

PHÙ HIỆU TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG G.Đ.P.T.V.N