Chúc thư – Di thư

– Chúc thư đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ I Tăng Thống GHPGVNTN Thích Tịnh Khiết.

– Chúc thư đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ II Tăng Thống GHPGVNTN Thích Giác Nhiên.

Chúc thư đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ III Tăng Thống GHPGVNTN Thích Đôn Hậu.

Chúc thư đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ IV Tăng Thống GHPGVNTN Thích Huyền Quang.

 

0))O((0

Tư liệu chưa đầy đủ – Trang đang được cập nhật, xin mời bạn đọc quay lại sau…