Văn kiện lịch sử

A/ QUYẾT NGHỊ – QUYẾT ĐỊNH

B/ DIỄN VĂN – HUẤN THỊ

C/  GIÁO TỪ – HUẤN TỪ – ĐẠO TỪ