Nghi thức thỉnh Đại Hồng Chung

0

NGHI THỨC THỈNH ĐẠI HỒNG CHUNG

TVGĐPT – Nghi thức thỉnh đại hồng chung tại các chùa, tự viện, tịnh viện, tịnh xá, tịnh thất hay niệm Phật đường hầu hết không dị biệt nhiều; chỉ có nơi thì thỉnh kệ với âm Hán tự, nơi thì bằng âm quốc ngữ, hoặc xướng đọc cả hai. Nghi thức và bài kệ thỉnh chuông dưới đây là “Nghi thức thỉnh đại hồng chung” tại Tu viện Quảng Đức (Hoa Kỳ) do Thượng Tọa – nay là Hòa Thượng – Thích Nguyên Tạng biên soạn cho Tu viện, nên chúng tôi đính kèm cả phần ghi chú của Hòa Thượng trong bài.

Để dễ phân biệt khi đọc cũng như cần dùng để thỉnh chuông, chúng tôi sẽ đánh dấu âm Quốc ngữ dịch nghĩa với chữ nghiêng; âm Hán với chữ bình thường và màu xanh. Các đánh dấu [O] là tiếng chuông dóng rời và [OO] là dóng liền nhau. Cuối bài chúng tôi có bổ sung thêm bản phụ lục kệ thỉnh chuông nguyên Hán bản.

[Ghi chú: Trước khi thỉnh Đại Hồng Chung, xin thắp hương hết tất cả các bàn thờ trong chùa, tháp Tứ Ân và ngoài sân, sau đó mới bắt đầu thỉnh chuông. Đại chúng lưu ý, mỗi lần thỉnh chuông, tiếng chuông vang ngân chấm dứt rồi mới đọc kệ và thỉnh chuông tiếp, không được đọc kệ và thỉnh chuông liên tục. Nếu có thời gian, xin đọc cả âm Hán và nghĩa Việt trong nghi thức này (phần dịch nghĩa trích từ bản dịch của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn và Hòa Thượng Thích Bảo Lạc), nếu không có thời gian thì chỉ chọn một. Rất mong quý Phật Tử thỉnh chuông học thuộc lòng nghi thức này; thời thỉnh chuông này ít nhất phải đầy đủ từ 50 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. (TT. Thích Nguyên Tạng)].

oOo

KHAI CHUÔNG: 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn.
– Buổi sáng niệm: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) [O]
– Buổi tối niệm: Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật (3 lần) [O]

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới
Thiết vi u ám tất giai văn
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông
Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh Giác. [O]

Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi
Thiết Vi ngục tối thảy xa nghe
Cõi trần trong sạch đều thông suốt
Giác ngộ sanh linh cả mọi loài. [O]

Văn chung thinh phiền não khinh
Trí huệ trưởng, Bồ-đề sanh
Ly địa ngục, xuất hỏa khanh
Nguyện thành Phật, độ chúng sanh. [O]

Nghe chuông, phiền não nhẹ lâng lâng
Bồ-đề thêm lớn, Tuệ sáng ngần
Xa rời địa ngục, qua hầm lửa
Nguyện thành như Phật, độ chúng sanh. [O]

PHÁ ĐỊA NGỤC CHƠN NGÔN:

Án Già Ra Đế Da Tóa Ha (3 lần). [O]

Hồng chung sơ khấu
Bảo kệ cao âm
Thượng thông thiên đường
Hạ triệt địa phủ. [O]

Hồng chung khởi thỉnh tiếng ban đầu
Bảo kệ ngâm cao thoát nhiệm mầu
Trên thấu thiên đường vui an lạc
Dưới thông địa ngục diệt khổ đau. [O]

* NAM MÔ U MINH GIÁO CHỦ CỨU KHỔ BỔN TÔN CỨU BẠT MINH ĐỒ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT. [O]

Hồng chung nhị khấu
Bảo kệ cao âm
Thượng thông thiên đường
Hạ triệt địa phủ. [O]

Hồng chung khấu thỉnh lần thứ hai
Bảo kệ ngâm cao giọng ngân dài
Trên thấu thiên đường trời niệm Phật
Dưới thông địa ngục, ngục tiêu tai. [O]

* NAM MÔ U MINH GIÁO CHỦ CỨU KHỔ BỔN TÔN CỨU BẠT MINH ĐỒ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT. [O]

Hồng chung tam khấu
Bảo kệ cao âm
Thượng thông thiên đường
Hạ triệt địa phủ. [O]

Hồng chung kính thỉnh lần thứ ba
Bảo kệ ngâm cao chiếu bảo tòa
Trên thấu thiên đường thông sáu nẻo
Dưới sâu địa ngục độ bao la. [O]

* NAM MÔ U MINH GIÁO CHỦ CỨU KHỔ BỔN TÔN CỨU BẠT MINH ĐỒ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT. [O]

Thượng chúc Phật nhựt tăng huy
Pháp luân thường chuyển
Phong điều vũ thuận
Quốc thới dân an. [O]

Ngưỡng chúc Phật pháp mãi rạng ngời
Bánh xe pháp đời đời chuyển vận
Gió hòa mưa thuận thấm nhuần
Dân an nước thịnh khắp cùng nơi nơi. [O]

Tam giới tứ sanh chi nội
Các miễn luân hồi
Cửu hữu thập loại chi trung
Tất ly khổ hải. [O]

Tứ sinh, ba cõi nhờ ân
Luân hồi sáu đạo lụy thân đã nhiều
Nguyện cầu báo chướng đều tiêu
Mười loài, chín cõi an – siêu vẹn toàn. [O]

Ngũ phong thập võ
Miễn tao cơ cẩn chi niên
Nam mẫu Đông giao
Câu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt. [O]

Trần gian duyên nghiệp lầm than
Nguyện tiêu tất cả tội mang nhiều loài
Bão lụt đói khát nạn tai
Nam hòa Đông thuận như đời Thuấn Nghiêu. [O]

Chiến mã hưu chinh
Địa lợi nhơn hòa.
Trận bại thương vong
Câu sanh Tịnh Độ. [O]

Thôi chấm dứt chiến tranh
Đất lành, người hoàn hảo.
Tử nạn những thương vong
Đều siêu sanh Tịnh Độ. [O]

Phi cầm tẩu thú
La võng bất phùng.
Lãng tử cô tôn
Tảo hoàn hương tịch. [O]

Loài chim bay, thú chạy
Không bị lưới, bẩy giăng,
Kẻ lưu lãng cô thân
Sớm quay về hương quán. [O]

Vô biên thế giới
Địa cửu thiên trường,
Viễn cận đàn na
Tăng duyên phước thọ. [O]

Vô biên thế giới
Đất rộng trời cao.
Tín thí gần xa
Phước thọ dồi dào. [O]

Thiền môn hưng thạnh
Phật pháp trường hưng.
Thổ địa Long thần
An Tăng hộ Pháp. [O]

Thiền môn hưng thịnh
Phật pháp phát huy.
Thổ địa Long thần
Hộ Tăng an tịnh [O]

Phụ mẫu Sư trưởng
Tồn vong tịnh lợi.
Lịch đại tổ nễ
Đồng đăng bỉ ngạn. [O]

Cha Mẹ cùng Thầy Tổ
Mất còn lợi lạc vẫn trong chơn thường
Đồng về bến giác quê hương
Đồng đăng bỉ ngạn Tây Phương Di Đà. [O]

Khể thủ nhất thiết xuất thế gian
Tam giới tối tôn công đức hải
Trí giả năng thiêu phiền não cấu
Chánh giác ngã kim quy mạng lễ. [O]

Chư Phật chí tôn trong ba cõi
Trí tuệ diệt tận gốc vô minh
Công đức rộng sâu như biển cả
Chúng con đảnh lễ xin quy y. [O]

NAM MÔ THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT. [O]

Khể thủ năng bạt sanh tử hiểm
Phổ kiệt ưu não tham si hải
Phá bỉ trần lao tội nghiệp sơn
Ngã kim quy lễ diệu Pháp Bảo. [O]

Pháp bảo vi diệu diệt phiền não
Phá trừ tội chướng như núi cao
Đưa chúng sinh thoát biển sinh tử
Chúng con đảnh lễ xin quy y. [O]

NAM MÔ VIÊN MÃN BÁO THÂN LÔ XÁ NA PHẬT. [O]

Thế Tôn sắc tướng như kim sơn
Diệc như thiên nhựt chiếu thế gian
Năng bạt nhứt thiết chư khổ não
Ngã kim khể thủ Đại Pháp Vương. [O]

Thế Tôn sắc tướng như núi vàng
Lại như mặt trời chiếu thế gian
Nhổ sạch gốc rễ mọi khổ não
Chúng con đảnh lễ Đấng Pháp Vương. [O]

NAM MÔ THIÊN BÁ ỨC HÓA THÂN THÍCH CA MÂU NI PHẬT. [O]

Đại sĩ cửu thành đẳng Chánh Giác
Thành thục hữu tình cư Đâu Suất
Trú dạ thường chuyển bất thối luân
Long Hoa tam hội độ vô cực. [O]

Bồ Tát chứng Đẳng Giác đã lâu
Ngự cung Đâu Suất độ hữu tình
Ngày đêm chuyển bánh xe bất thối
Hội Long Hoa độ chúng hằng sa. [O]

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI TỪ THỊ HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT. [O]

Chúng đức nghiêm thân phi số lượng
Quang minh biến chiếu quá thập phương
Tam thế Như Lai vô dữ đẳng
Hằng thí chúng sanh đại từ hàng. [O]

Vô lượng công đức trang nghiêm thân
Ánh sáng chiếu soi khắp mười phương,
Chư Phật ba đời không thể sánh
Thuyền từ hằng cứu vớt chúng sinh. [O]

NAM MÔ CỰC LẠC THẾ GIỚI TỪ PHỤ TIẾP DẪN A DI ĐÀ PHẬT. [O]

Tam thế Như Lai chi Đạo Sư
Trí nguyện quảng đại nan tư nghì
Vô biên sát hải vi quốc độ
Đương lai Phổ Kiến Thiện Thệ Tôn. [O]

Thầy của Chư Phật khắp ba đời
Trí nguyện rộng lớn khó dùng lời
Thế giới mười phương là quốc độ
Sẽ thành Phổ Kiến Phật tương lai. [O]

NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT MA HA TÁT. [O]

Lục nha bạch tượng vi bảo tòa
Chư độ vạn hạnh tác tần thân
Hoa Tạng thế giới xưng trưởng tử
Thập phương sát độ hiện toàn thân. [O]

Voi trắng sáu ngà làm bảo tọa
Muôn hạnh giải thoát làm phân thân
Thế giới Hoa Tạng xưng trưởng tử
Ứng hiện độ sinh khắp mười phương. [O]

NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN NGUYỆN VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT. [O]

Phổ Đà lạc-già thường nhập định
Tùy duyên phó cảm mị bất châu
Tầm thanh cứu khổ độ quần mê
Thị tắc danh vi Quán Tự Tại. [O]

Trong núi Phổ Đà thường nhập định
Tùy duyên cứu độ khắp hằng sa
Nghe tiếng kêu cầu liền ứng hiện
Sáng cả hồng danh Quán Thế Âm. [O]

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT. [O]

Bảo quan đảnh Phật nhân đới quả
Quá khứ Chánh Minh thiên nhơn sư
Bi nguyện vận vi thiên thủ nhãn
Chiếu hộ quần sanh bất thất thời. [O]

Phật trên mão báu nhân mang quả
Là Phật Chánh Minh trong quá khứ
Bi nguyện dùng ngàn mắt ngàn tay
Tiếp độ quần sinh không chậm trễ. [O]

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT. [O]

Đảnh thượng bảo bình hiện Phật sự
Nhất mao khổng trung kiến thập phương
Cử túc chấn kinh chư quốc độ
Phổ nhiếp tịnh nhơn quy Lạc Bang. [O]

Bình báu trên đầu hiện Phật sự
Trong một sợi lông thấy mười phương
Cất bước chấn động các quốc độ
Tiếp người tu Tịnh về Lạc Bang. [O]

NAM MÔ ĐẠI HÙNG ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT. [O]

Bi nguyện sơ tùng cứu thân khởi
Phân thân biến độ thục nan lương
Địa ngục vị không bất thành Phật
Ngã kim khể thủ Đại Thệ Vương. [O]

Bi nguyện khởi từ cứu mẫu thân
Phân thân độ khắp khó ai lường
Địa ngục chưa trống không thành Phật
Cúi đầu đảnh lễ Đại Nguyện Vương. [O]

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT. [O]

Đảnh thượng bảo châu thanh quang diệu
Diệt trừ chúng sanh tội như không
Ngã kim khể thủ Sám Ma Chủ
Tam chướng đốn tiêu phước huệ dung. [O]

Ngọc báu trên đầu sáng nhiệm mầu,
Diệt trừ tội chướng cho chúng sinh
Cúi đầu đảnh lễ bậc Sám Chủ
Ba chướng tiêu, phúc tuệ viên dung. [O]

NAM MÔ HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT. [O]

Đức tướng đoan nghiêm như kim tụ
Đầu đà khổ hạnh tự chung thân,
Thân truyền Như Lai chánh pháp nhãn
Kê Túc sơn trung đãi Từ Tôn. [O]

Đức tướng đoan nghiêm sáng như vàng
Suốt một đời khổ hạnh đầu đà
Thế Tôn thân truyền chánh pháp nhãn
Trong núi Kê Túc đợi Từ Tôn. [O]

NAM MÔ ĐỆ NHẤT TỔ MA HA CA DIẾP TÔN GIẢ. [O]

Đắc độ thân tiên thất Vương tử
Lăng Nghiêm hội thượng chứng viên thông
Hoằng dương luật giáo Tỳ Ni Tạng
Phật pháp do tư trụ thế long. [O]

Được độ trước bảy vị vương tử
Pháp hội Lăng Nghiêm chứng viên thông
Chuyên hành trì hoằng dương Giới Luật
Khiến cho Phật Pháp trụ ở đời. [O]

NAM MÔ ĐỆ NHẤT NHIẾP LUẬT ƯU BA LY TÔN GIẢ. [O]

Đa văn chúng trung xưng đệ nhất
Chứng đạo thân ly tứ oai nghi
Kiết tập Như Lai chánh pháp tạng
Vĩnh tác nhơn thiên độ thế sư. [O]

Nghe nhiều nhớ kỹ nhất Tăng đoàn
Chứng đạo tự như bốn oai nghi
Kết tập tạng Kinh không thiếu sót
Vĩnh viễn làm Thầy độ nhân thiên. [O]

NAM MÔ KHẢI GIÁO A NAN ĐÀ TÔN GIẢ . [O]

Như Lai thọ ký tác Phổ Minh
Tùy cơ thuyết pháp nhi hóa độ
Bất từ lao quyện nhập tam đồ
Luận tạng xưng dương giải Phật ngôn. [O]

Như Lai thọ ký làm Phổ Minh
Tùy cơ thuyết pháp hay hóa độ
Không hề mệt nhọc vào ba cõi
Luận tạng ngợi khen giải lời Phật. [O]

NAM MÔ PHÚ LÂU NA TÔN GIẢ. [O]

Thần thông dõng kiệt trí nan lường
Oai linh nhi tài phục ma quân
Bảo sử dĩ quy tùng Chánh Giác
Ủng hộ Phật Pháp sử trường tồn. [O]

Thần thông siêu xuất, trí khó bằng
Oai nghiêm chinh phục các ma quân
Bảo khiến theo về với Chánh Pháp
Ủng hộ Phật Pháp khiến trường tồn. [O]

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ TÔN BỒ TÁT. [O]

Ngã hối nhứt thiết quá
Khuyến trợ chúng đạo đức
Quy mạng lễ chư Phật
Linh đắc vô thượng huệ. [O]

Bao nhiêu lỗi lầm đều sám hối
Tán dương ủng hộ bậc cao đức
Quy mạng lễ mười phương Chư Phật
Nguyện đạt được trí tuệ vô thượng. [O]

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ TÔN BỒ TÁT MA HA TÁT. [O]

Điều ngự thùy từ thần thông giám
Pháp kim quang chiếu phá hôn cù
Diễn diệu Pháp Hoa khuynh vạn trở
Ân triêm vạn khoảnh lợi nhơn thiên. [O]

Điều ngự lòng từ dùng thần thông
Pháp hào quang chiếu phá tối tăm.
Nói Pháp Hoa lành, độ vạn khó
Trời người hưởng được muôn điều lành. [O]

NAM MÔ LINH SƠN HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT. [O]

Thập phương tam thế thất Như Lai
Bát thập bát Phật tọa bảo đài
Lục đạo chúng sanh mong giải khổ
Cửu u thập loại thoát trần ai. [O]

Mười phương ba đời, Đấng Như Lai
Tám mươi tám Phật, tọa bảo đài
Sáu nẻo chúng sanh cầu cứu khổ
Chín cõi mười loài khỏi trần ai. [O]

Chung thinh cửu thập hựu lôi chùy
Tịnh diện Tăng-già đẳng đẳng tri
Tham phóng tứ thời tuân khổ chế
Hạ đơn lưỡng bộ các oai nghi. [OO]

Chùy chạm chuông ngân chín mươi lần
Chúng Tăng thanh tịnh lộ nghiêm thân
Bốn thời tinh tấn tham thiền tịnh
Nhẹ bước rời đơn niệm độ sinh. [OO]

[Tiếp theo là tụng Kinh Di Đà hoặc Kinh Phổ Môn (buổi tối), Thần chú Lăng Nghiêm (buổi khuya) và theo sau bài Hồi hướng, Phục nguyện, Tự quy y thì đọc bài Kệ thâu chuông để kết thúc như sau]:

Kệ thâu chuông (kết thúc thời đóng chuông):

Bá bát chung thinh hướng Phật tiền [O]
Thượng thông hạ triệt lạc vô biên [O]
Lục đạo chúng sanh mong thoát khổ [O]
Cửu u thập loại xuất khanh nhiên. [O]

NAM MÔ SIÊU LẠC ĐỘ BỒ TÁT. [O]

Trăm tám chuông vàng lễ Phật danh [O]
Trên thông dưới thấu diệu vô ngần [O]
Sáu nẻo sanh linh cầu giải cứu [O]
Chín cõi mười loài thoát hỏa khanh. [O].

NAM MÔ SIÊU THẬP ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT. [O OO O]

——— HẾT ———

PHỤ LỤC

BÀI KỆ THỈNH ĐẠI HỒNG CHUNG
NGUYÊN HÁN BẢN

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới
Thiết vi u ám tất giai văn
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông
Nhứt thiết chúng sanh thành chánh giác. [O]

Văn chung thinh phiền não khinh
Trí tuệ trưởng Bồ Đề sanh,
Ly Địa ngục xuất hỏa khanh
Nguyện thành Phật độ chúng sanh. [O]

Án Già Ra Đế Gia Tóa Ha (Ta Bà Ha) (3 lần). [O]

SƠ KHẤU:

Hồng chung sơ khấu, Bảo kệ cao âm, Thượng triệt thiên đường, Hạ thông địa phủ. [O]

* Nam-mô U Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Cứu Bạt Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. [O]

NHỊ KHẤU:

Hồng chung nhị khấu, … (giống như sơ khấu). [O]

TAM KHẤU:

Hồng chung tam khấu, … (giống như sơ khấu. [O]

NGƯỠNG NGUYỆN:

Thượng chúc Phật nhựt tăng huy; Pháp luân thường chuyển; Phong điều võ thuận; Quốc thới dân an; Xứ xứ hưởng thái bình chi lạc. [O]

PHỔ NGUYỆN:

Tam giới tứ sanh chi nội, các miễn luân hồi; Cửu U thập loại chi trung tất ly khổ hải. [O]
Ngũ phong thập võ, miễn tao cơ cẩn chi niên; Nam mẫu đông giao, cu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt; Can qua vĩnh tức, giáp mã hưu chinh; trận bại thương vong, cu sanh Tịnh Độ. [O]
Phi cầm tẩu thú, la võng bất phùng; Lãng tử cô thương, tảo hoàn hương tĩnh. [O]
Vô biên thế giới, địa cửu thiên trường; Viễn cận đàn na, tăng diên phước thọ. [O]
Sơn môn trấn tịnh, Phật Pháp thường hưng; Thổ địa long thần, an tăng hộ pháp. [O]
Phụ mẫu Sư trưởng, lục thân quyến thuộc; Lịch đại tiên vong, Đồng đăng bỉ ngạn. [O]

* Nam-mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. [O]
* Nam-mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. [O]
* Nam-mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. [O]
* Nam-mô Đương Lại Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. [O]
* Nam-mô Cực Lạc Thế Giới Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật. [O]
* Nam-mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thế Chư Phật. [O]
* Nam-mô Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đa La Ni. [O]
* Nam-mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát [O]
* Nam-mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. [O]
* Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. [O]
* Nam-mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. [O]
* Nam-mô Từ Hàn Cứu Khổ Đai Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. [O]
* Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. [O]
* Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. [O]
* Nam-mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. [O]
* Nam-mô Già Lam Thánh Chúng, Thiên Long Bát Bộ Nhứt Thiết Chư Vị Thiện Thần. [O]

KỆ:

Thập phương Tam Thế Thất Như Lai
Bát thập Bát Phật Tọa Bảo Đài
Lục đạo chúng sanh mông giải khổ
Cửu U thập loại thoát trần ai. [O]

* Nam-mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần). [O]

THÁN:

Chung thinh cửu thập hựu lôi chùy
Tịnh diện tăng già đẳng đẳng tri
Tham phỏng tứ thời tuân khổ chế
Hạ đơn lưỡng bộ các oai nghi. [O]

(Đến đây hoàn chung để tụng kinh: Tịnh Độ buổi tối; Lăng Nghiêm buổi sáng).

KỆ HOÀN CHUNG:

Bát bát chung thinh hướng Phật tiền
Thượng thông hạ triệt lạc vô biên
Lục đạo chúng sanh mông thoát khổ
Cửu u thập loại xuất khanh nhiên.
* Nam-mô Đăng Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. [O OO O]

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.