Nghi thức tụng niệm Gia Đình Phật Tử

2

 

 

 NGHI THỨC TỤNG NIỆM

 

NGUYỆN HƯƠNG

Chủ lễ quỳ dâng hương và đọc:

Nguyện đem lòng thành kính,

Gửi theo đám mây hương,

Phưởng phất khắp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sanh,

Cầu Phật từ gia hộ.

Tâm bồ đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác.

 

TÁN PHẬT

Chủ lễ xá rồi đọc tiếp:

Đấng pháp vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

 

KỲ NGUYỆN

Chủ lễ xá rồi mật niệm:

Đệ tử chúng con, GĐPT …………………. chí thành ngưỡng nguyện ngôi Tam Bảo thường trú trong mười phương, đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, cùng hết thảy Thánh Hiền Tăng, từ bi gia hộ đệ tử chúng con tâm bồ đề kiên cố, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng pháp giới chúng sanh, tội chướng tiêu trừ, một  thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

 

QUÁN TƯỞNG

Chủ lễ đưa hương cho Duy Na cắm vào lư, đứng lên đọc tiếp:

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. 

 

ĐẢNH LỄ

 Chủ lễ xướng, tất cả đại chúng lạy theo chủ lễ:

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy).

 

BÀI SÁM HỐI

Tất cả cùng quỳ, Duy Na – Duyệt Chúng khai chuông mõ và đồng tụng:

Đệ tử kính lạy

Đức Phật Thích Ca

Phật A Di Đà

Thập phương chư Phật

Vô Thượng Phật Pháp

Cùng Thánh Hiền Tăng

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Tham giận kiêu căng

Si mê lầm lạc

Ngày nay nhờ Phật

Biết sự lỗi lầm

Thành tâm sám hối

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành

Ngửa trông ơn Phật

Từ bi gia hộ

Thân không tật bệnh

Tâm không phiền não

Hằng ngày an vui tu tập

Phép Phật nhiệm mầu

Để mau ra khỏi luân hồi

Minh tâm kiến tánh

Trí tuệ sáng suốt

Thần thông tự tại

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng

Cha mẹ, anh em

Thân bằng, quyến thuộc

Cùng tất cả chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

 

NIỆM DANH HIỆU PHẬT & BỒ TÁT

Mỗi danh hiệu niệm 3 lần:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật  Bồ Tát.

 

BỐN LỜI NGUYỆN LỚN

Tất cả đứng dậy đồng tụng:

Chúng sanh không số lượng, thề nguyện đều độ khắp.

Phiền não không cùng tận, thề nguyện đều dứt sạch.

Pháp môn không kể xiết, thề nguyện đều tu học.

Phật đạo không gì hơn, thề nguyện được viên thành.

 

TAM TỰ QUY Y & ĐẢNH LỄ

Tất cả cùng đứng, tụng và lạy theo chủ lễ:

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy).

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy).

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại(1 lạy).

 

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Tất cả đồng tụng:

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo. 

 

TRẦM HƯƠNG ĐỐT

Tất cả đứng chấp tay nghiêm chỉnh cử lễ nhạc:

ĐỌC LUẬT

Luật ngành nào thì ngành ấy đọc. Tất cả xá 1 xá sau mỗi điều luật: 

 • Luật Ngành Đồng:
 1. Em tưởng nhớ Phật.
 2. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.
 3. Em thương người và vật. 
 • Luật Huynh Trưởng và Ngành Thiếu:
 1. Phật Tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện.
 2. Phật Tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.
 3. Phật Tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.
 4. Phật Tử trong sạch từ thể chất, đến tinh thần, từ lời nói, đến việc làm.
 5. Phật Tử sống hỷ xã để dũng tiến trên đường đạo.

Tất cả xá 3 xá rồi lui ra.

Share.

2 Bình luận

 1. Hoàng Tuấn on

  em thấy trong nghi thức lễ còn có bài sen trắng nữa, sao trong phần trên trang mình chưa có bài hát sen trắng ạ

 2. Đâu có đâu Hoàng Tuấn. BÀI ĐÓ LÀ BÀI CA CHÍNH THỨC GĐPT, CẢ ĐƠN VỊ GĐPT HÁT Ở NGOÀI KHI LÀM LỄ PHẬT XONG.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.