Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới – Tóm lược nhật ký ngày thứ hai: 27/10/2018

0

 

 

Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới
TÓM LƯỢC NHẬT KÝ PHÁP HỘI NGÀY 27.10.2018

—— oOo ——

 

Vậy là Pháp Hội Thù Ân II đã bước sang ngày thứ hai an lạc, hôm nay ngày 27/10/2018, là ngày khai giới trường cho các Giới Tử thọ Thập Thiện giới và Tại Gia Bồ Tát giới.

Trước đó, các Giới Tử ngồi thanh tịnh kiết già tụng kinh Địa Tạng. Trước sau như một, Áo Lam Sen Trắng mang nổi niềm nguyện sống trong chánh giác. Tâm nguyện hộ trì chánh pháp của toàn thể đại chúng đã trang nghiêm đạo tràng kết thành Mạn-đà-la hoa cúng dường mười phương chư Phật. Nguyện cầu Chư Phật cứu độ chúng sanh trong ba cõi, chư Hương Linh nhờ đó mà hoan hỷ thọ trì kinh chú, nương nơi pháp Phật mà vãng sanh thế giới an lành.

Thời khóa tụng kinh Địa Tạng vừa xong thì Giới Trường Huyền Quang cũng đã sẵn sàng để đón Giới Tử nhập giới trường. Giới Đàn Huyền Quang lần này có hơn 500 Giới Tử phát nguyện thọ nhận giới pháp Thập Thiện và tại Gia Bồ Tát giới.

– Đúng 8g30, toàn thể Giới Tử vân tập về đại hùng bảo điện nghe Thầy Thích An Chơn, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Quảng Nam ban pháp thoại, tiếp đó các Giới Tử thành kính cung đón Thượng Tọa Dẫn Thỉnh Sư Thích Nguyên Hiền dẫn Giới Tử. Người dạy trong thời hướng dẫn nghi thức thọ giới:

Giới là thuyền báu vượt qua bể khổ, giới là ngọc anh lạc trang nghiêm pháp thân; vì vậy phải thọ trì giới, giữ giới để tự an lạc mình. Thầy dẫn lời Cố Hòa Thượng ân sư Thích Tâm Thanh dạy rằng “giữ giới để được tự do”. Vì sao? Vì giới là chốt cửa để đóng cửa giữ mình không bị sự xâm lấn của phiền não. Giọng Thầy sang sảng đầy nội lực âm vang truyền nghị lực đến cho các Giới Tử đang chuyên tâm lắng nghe từng chữ, từng lời.

Trong thời Khai Đạo Giới Tử thọ Thập Thiện Giới, Thượng Tọa Thích Nhuận Châu mở đầu lời khai đạo đơn giản mà thâm thúy. Thầy khai thị:

Khai đạo là mở ra con đường tâm linh của mình hướng về chân trời cao rộng để hồi quang phản chiếu, lắng lòng thanh tịnh để thọ nhận giáo pháp của ba đời chư Phật, con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Hãy hướng về chí tâm chí thiện để đón nhận giáo pháp của Chư Phật truyền trao cho chúng ta. Thầy nhận thấy rằng rất nhiều anh chị Huynh Trưởng GĐPT chưa hiểu về giới một cách rốt ráo nên sanh tâm e ngại thọ giới như một sự ràng buộc, mất tự do. Nhưng thật sự nó có nghĩa ngược lại, thọ giới làm phát sinh thiện ý tốt đẹp. Các anh chị đã vượt thắng chướng duyên đến được Pháp Hội Thù Ân thì nên phát tâm dũng mãnh để thọ nhận giới pháp và cống hiến dũng mãnh hơn nữa cho tổ chức GĐPTVN.

Thầy dạy: Nhân sanh nan đắc – Phật pháp nan văn – Chúng Tăng khó gặp. Chúng Giới Tử đã hạnh duyên làm thân người ở cỏi Ta-bà, gặp được Chư Tăng và được hướng dẫn học pháp Phật, đó là nhân duyên thù thắng. Bởi vậy, đã được phước duyên hội ngộ Pháp Hội Thù Ân này, nên phát tâm thù thắng. Khi Giới Tử đã thành tâm thọ giới, được quý Ngài Yết Ma A-xà-lê, Giáo Thọ A-xà-lê, được Tam Sư – Thất Chứng truyền thừa năng lượng từ vô lượng kiếp của Chư Phật, Chư Bồ-tát. Năng lượng đó cuồn cuộn trong thân tâm như nhiên giải thoát, đó gọi là đắc pháp giới vô tác giới thể, đó là phòng phi – chỉ ác.

Thầy dạy cách sống với giới như thế nào khi đã thọ giới. Thọ giới rồi các Giới Tử sẽ phải học giới Du Già Bồ Tát tổ chức vào năm 2019. Đặc biệt, bản Du Già Bồ Tát Giới Bổn này do Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ biên soạn riêng cho Huynh Trưởng GĐPTVN sắp được Hội Đồng Giáo Giới ban hành. Cuối cùng thầy dạy, muốn thành tựu Đại Giới Đàn Huyền Quang này, toàn thể tứ chúng phải thành tựu ba điều, đó là:

  • Giới Đàn trang nghiêm.
  • Giới Sư thanh tịnh.
  • Giới Tử thành tâm.

Thầy mong rằng 500 giới tử hôm nay sau khi đã thọ nhận giới pháp càng làm cho Phật pháp xương minh, đoàn thể GĐPT ngày càng trường tồn và phát triển.

– Sau khi thọ trai, vào hồi 13g30 Giới tử tập trung tụng kinh Địa Tạng, dâng sớ kỳ siêu và đến 18g00 thì tất cả Giới Tử lại vân tập tại đại hùng bảo điện cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thái Hòa khai đạo cho các Giới Tử phát nguyện thọ Tại Gia Bồ Tát Giới. Ngài khai thị:

Giới giúp mình tránh xa cực đoan buông lung, giới giúp mình tránh xa cực đoan ép xác khổ hạnh. Giới có nghĩa là đẵng xa; giới có nghĩa trung đạo; giới có nghĩa là thân cảnh, đưa người thọ trì đến thiền định và trí tuệ; giới có nghĩa là nâng lên, giữ được giới thoát ra được tâm lượng của phàm phu để sống đời sống bậc thánh. Giới có nghĩa là tự do, giữ giới làm con người tự do bởi bản thân tự giác tự nguyện; giới có nghĩa là giải thoát, nên giới là châu báu mà tất cả chúng sanh tìm tòi.

Giới nghĩa là vô lượng công đức từ vô lậu, hữu lậu. “Hương của loài hoa bay theo chiều gió, hương của người trí tuệ ngược gió tỏa muôn phương”. Người Phật Tử thọ Bồ-tát giới sẵn sàng hy hiến thân mạng để tổ chức sinh tồn thì hoa sen đó sẽ thành hạt. Người Phật Tử phải lấy chất liệu từ thế giới dơ bẩn để thành tựu cho Bồ-tát đạo của mình. Thọ Bồ-tát giới để trang nghiêm ba cỏi, tìm mọi phương tiện đánh thức tâm bồ đề dậy; nâng cao yêu thương và xóa bỏ hận thù. Phát tâm và thọ trì Bồ-tát giới tại gia thì cuộc sống vô cùng tốt đẹp, đối diện sắc-thanh-hương-vị-xúc-pháp mà không khởi ý niệm, đó chính Thiền.

Ngài tán dương Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới đã làm được một việc làm đầy ý nghĩa, ngoài việc cầu siêu bạt độ chư Hương Linh Huynh Trưởng, Đoàn Sinh, Ân Nhân GĐPT đã quá vãng; Pháp Hội này đã khai mở được Giới Đàn Huyền Quang để cho Huynh Trưởng, Đoàn Sinh, Ân Nhân GĐPT thọ trì Bồ Tát Giới tại gia.

– Vào lúc 21g00 Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới trang nghiêm thành kính cử hành buổi lễ Hoa Đăng Cúng Dường nguyện cầu cho Quốc thái dân an – Thế giới hòa bình – Chúng sanh an lạc. Nến được thắp lên lung linh rực rỡ soi sáng màn đêm Pháp Vân huyền diệu; tiếng trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm trầm hùng âm ba vang vọng khắp không gian Pháp Hội Thù Ân. Thời gian không biết như đang dài ra hay như đang dừng lại…

Tiểu Ban Truyền Thông Ban Tổ Chức

Nguồn: Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.