Chào kính Gia Đình Phật Tử

CÁCH CHÀO CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM Cách chào của Gia Đình Phật Tử là bàn tay phải bắt ấn Cát Tường (bàn tay phải ngửa về phía trước, đưa ngang vai, cánh ngoài thẳng dọc với ngón cái giữ lấy ngón đeo nhẫn). “Ấn Cát Tường chỉ áp dụng khi mặc đồng phục GÐPT” (Chương thứ III, điều 12, mục C, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam)