Browsing: 3 Lần cảnh cáo khi Phật nhập Niết bàn

Thuyết giảng - Pháp thoại
0

Phật pháp là pháp bất nhị, tâm trí không thể đến được, nhưng người đời nay ưa thích đem tâm trí suy lường lời Phật Tổ, nên không đến được chỗ rốt ráo giải thoát. Chúng tôi góp nhặt những lời chân thật của Phật Tổ và Thánh Hiền để chứng tỏ “Tâm ngôn lộ tuyệt”…