Bậc Chân Cứng: Gút ghế đơn – ghế kép – cẳng chó – thâu dây

I. GÚT GHẾ ĐƠN 1.  Công dụng : Loại gút cấp cứu dùng đưa người lên hoặc xuống một bức tường cao, giếng sâu, nhưng không có một nấc thang nào để leo. 2.  Cách làm : Thâu ngắn một sợi dây mà hai đầu dây đã bị buộc cũng không thể cắt bỏ hay tháo. II.   GÚT CẲNG CHÓ 1.  Công dụng : Thâu ngắn một sợi dây mà hai đầu dây đã bị buộc cứng không thể cắt bỏ hay tháo. 2.  Cách làm : –  Cách thứ nhất :…