Browsing: Bài tựa Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Vườn thơ
0

Dân tộc ta không thể nào thua!
Đạo pháp ta đời đời xán lạn!
Dầu trải mấy qua phân ly tán,
Bị áp bức, phao vu, bội phản,
Nhưng vẫn còn núi, còn sông,
Còn chót vót mãi ngôi chùa.