Thư cảm tạ tang lễ Cố Huynh Trưởng Trung Diệu NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

Tang quyến chúng con xin đê đầu phủ phục ba lạy kính dâng đảnh lễ tri ân Chư Tôn Thiền Đức Tăng Già; xin thành tâm bái tạ các tổ chức tập thể và Quý vị đại diện tập thể; chư Thiện Hữu Tri Thức, Thân Bằng Quyến Thuộc, Thiện Hữu Lân Bang…