Browsing: chia buồn

Thông tri - Cáo tri
0

Xót xa nhận được ai tín từ cao nguyên Lâm Viên khấp báo:
Bào Đệ của anh QUẢNG CHUYÊN – LÊ NGỌC CẢM
Thành viên Website Thư Viện GĐPT Online
Là Phật Tử LÊ NGỌC TÌNH Pháp Danh NGUYÊN CHÍ
Đã thất lộc lúc 19 giờ ngày 8 tháng 12 ÂL Canh Thìn (19.01.2013)…

PHÚT TƯỞNG NIỆM
1

Kính điếu Hương Linh cụ bà NGUYỄN THỊ DOÁI – Pháp Danh TRUNG HÀO.

  • Thân Mẫu Huynh Trưởng Quảng Mẫn NGUYỄN QUANG MAI.
  • Nhạc Mẫu Huynh Trưởng Không Chiếu NGUYỄN THỊ HẠNH HOA.
  • Tổ Mẫu Huynh Trưởng Trung Diệu NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG.
  • Tổ Mẫu Huynh Trưởng Trung Thuận NGUYỄN THỊ TỪ HIẾU.
  • Tằng Tổ Mẫu các Đoàn Sinh GĐPT trong Tang quyến.