Kính Mừng Đại Lễ Đức Bổn Sư Thành Đạo

Duyệt theo từ khóa ‘Chú Đại Bi’

♫ Chú Đại Bi tiếng Việt – Karaoke có lời

♫ Chú Đại Bi tiếng Việt – Karaoke có lời

♫ Chú Đại Bi karaoke HD có lời – Thần chú Bồ Tát Quán Thế Âm – hình Phật tuyệt đẹp, Nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc…

Dễ thương quá chừng “Tiểu Bồ- tát” vừa khóc vừa ôn Chú Đại Bi!

Dễ thương quá chừng “Tiểu Bồ- tát” vừa khóc vừa ôn Chú Đại Bi!

“Tiểu Bồ Tát” Vừa khóc vừa ôn Chú Đại Bi dễ thương quá chừng!
Nguồn: Youtube Thư Viện GĐPT.
Thời lượng: 1’20”.

Bộ sưu tập ảnh: 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Chú Đại Bi

Bộ sưu tập ảnh: 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Chú Đại Bi

01. Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra.
Hán văn: Nhược vi phú nhiêu chủng chủng trân bảo tư cụ giả。đương ư Như Ý Châu Thủ。
Việt dịch: Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu, đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu như ý…

Chú Đại Bi

Chú Đại Bi

Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.  (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ