Browsing: chư thánh tử đạo

PHÚT TƯỞNG NIỆM
0

Tổ chức GĐPTVN đã đóng góp trí tuệ và thân mạng một cách khiêm tốn so với sự đóng góp to lớn của chư Tăng NI và Phật Tử. Trong tổng số 70 Phật Giáo Đồ đã nằm xuống cho sự hiện diện của chúng ta hôm nay, có gần một nửa là thân xác của anh chị em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh của GĐPTVN…