Tam Tổ Thực Lục – Việt dịch: Thích Phước Sơn

Tam Tổ Thực Lục là tập cổ thư ghi chép sử liệu về ba vị Tổ Thiền Phái Trúc Lâm (Việt Nam) do Thiền Sư Tính Quảng và Sa-di Hải Lượng soạn, được khắc bản vào năm Cảnh Hưng thứ 26 (1765), ván in lưu tại chùa Lân núi Yên Tử…

Các truyền bản Tam Tổ Thực Lục

Tam Tổ Thực Lục là tập sách chép tiểu sử ba vị Tổ sư Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử đời Trần. Đó là truyện về đức Điều Ngự Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang. Sách do Thiền sư Tính Quảng và Sa-di Hải Lượng dựa vào các tư liệu có từ đời Trần đến giai đoạn sau soạn thành…