Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Nam 2 NK 2012-2016


Sau khi thống nhất chỉ đạo về ngày giờ và địa điểm, Ban Hướng Dẫn Trung Ương đến tận nơi đúng ngày giờ khai mạc để chủ toạ mà không cần đưa đón. Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương đã đến sớm họp bàn cùng thầy Cố Vấn. Đôi bên thảo luận một cách thẳng thắn cởi mở và đầy đạo tình…