Browsing: đề án

Pháp Hội GĐPT
0

Đề án Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới
(Bản chính thức hoàn chỉnh – Đã được Chư Tôn Thiền Đức Tăng-già chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và được thông qua trong phiên họp BHD.GĐPTVN Trên Thế Giới ngày 16.7.2014)…