Browsing: đề phòng

Chuyện là-lạ
0

Vào thế kỷ XVIII, với sự phát triển của ngành giải phẫu, nước Anh đã thông qua đạo luật cho phép các cơ sở y tế được phép mổ xẻ hay sử dụng xác chết của những tội nhân bị tử hình để nghiên cứu. Tuy nhiên, do tốc độ phát triển của ngành này quá nhanh dẫn đến việc xác chết tội phạm không đủ cung cấp. Từ hoàn cảnh “túng quẫn” này đã xuất hiện thêm một nghề mới là nghề… trộm xác.