Cáo bạch Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ tân viên tịch

Đại Lão Hòa Thượng thượng Tuệ hạ Sỹ đã thuận thế vô thường thu thần viên tịch hồi 16 giờ chiều nay, thứ Sáu ngày 24-11-2023, nhằm ngày 12 tháng 10 năm Quý Mão, Phật lịch 2567 tại chùa Phật Ân, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam…

Công bố của Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Viết Nam Thống Nhất (ngày 1/9/2022)

Các thành viên trong hàng giáo phẩm không là thành viên của bất cứ tổ chức, đoàn thể thế tục nào. Cộng đồng đệ tử Phật duy nhất là cộng đồng Bốn Chúng, được thiết lập bởi Đức Thích Tôn bằng Pháp và Luật thiện thuyết…

Chúc thư của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu

BẢN CHÚC THƯ của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu – Đệ Tam Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được lập năm 1991, trước thời gian viên tịch, khi Ngài còn đảm trách nhiệm vụ Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống…

Di huấn của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu

LỜI DI HUẤN của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu – Đệ Tam Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được Ngài viết vào năm 1988, thời gian Ngài chuẩn bị cho việc xả bỏ báo thân…