Duyệt theo từ khóa ‘điếu văn’

Tang lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Điếu văn của GĐPTVN tưởng niệm Ân Sư

Tang lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Điếu văn của GĐPTVN tưởng niệm Ân Sư

Với châm ngôn Ôn dạy:
“Phương tiện tùy nghi
Vô thi bất khả”
Vượt qua tất cả chướng duyên
Lam Viên đoàn tụ…

Tang lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Điếu văn của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN

Tang lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Điếu văn của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN

Sóng vỗ ngọn tùng, nhớ thuở bậc Tôn Sư khai sơn Quảng Hương Già Lam thâu thần thị tịch. Mây giăng đỉnh hạc, thương ngày đức Hòa Thượng Thượng Thủ BẢN THỆ TĂNG GIÀ quảy dép về Tây. Tịnh Đức Thiền Tăng vân tập như mây, Phật Tử, Tín Đồ quang lâm như nước.

Điếu văn cung tiễn Giác Linh Trưởng Lão Hộ Giác

Điếu văn cung tiễn Giác Linh Trưởng Lão Hộ Giác

Tin truyền báo năm châu, bốn bể
Tu viện già-lam hoa trắng kết khăn sô
Bậc long tượng đời nay như sao lạnh đêm nhờ
Dần rơi rụng, thế gian buồn thêm nữa
Hạnh ngoài cõi, mấy người nhen lửa
Thuyền giữa dòng, ai kẻ tiếp duyên…

Điếu Văn tưởng niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu của GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điếu Văn tưởng niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu của GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Lúc 9 giờ sáng nay, ngày 23 tháng 7 ÂL Nhâm Thìn – Phật Lịch 2556 (8/9/2012-GVN), tại Lạc Bang Tự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT toàn tỉnh tổ chức lễ Hiệp Kỵ truyền thống của GĐPT tỉnh theo thông lệ. Trước nghi thức Hiệp Kỵ, toàn thể Đoàn Viên GĐPT hiện diện đã trang trọng cử hành Lễ Tưởng Niệm và Thọ Tang Cố Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Thích Minh Châu…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ